ماشيني كه سوخت

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

ماشين فلويد ميودر، بوكسور بازنشسته آمريكايي بيرون از هتل بيرمنگام انگليس به آتش كشيده شد. پليس در حال بررسي اين اتفاق است تا مهاجمان را دستگير كند. اينطور كه گاردين نوشــته، يك ماشــين ون كه متعلق به فلويد ميودر، بوده، به آتش كشيده شد. گفته ميشود هيچكس در اين حادثه كه ساعت سه و نيم صبح اتفاق افتاد آسيبي نديده اســت. او براي شــركت در يك مراسم بينالمللي بــه بيرمنگام رفته و هوادارانش بــراي ديدن او 400 پوند هزينه كردند. پليس درباره حادثه به آتش كشــيده شدن ماشــين ميودر اعلام كرد: «مهاجمان شيشههاي ماشين را شكسته و سپس آن را آتش زدهاند. آتش آسيب زيادي به ماشــين وارد كرده. ما در حال بررسي هستيم تا دليل اين حمله را بفهميم.» ميودر در ســپتامبر 2015 بعد از پيروزي مقابل آندره برتو اعلام بازنشستگي كرد اما اخيرا تصميم گرفته مقابل كونور مك گرگور، ســتاره MMA مسابقه دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.