آزمون: اول بردن يونايتد، بعد گلزني من

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

ســردار آزمون چهره ويژه بازي روستوف و منچستر يونايتد در مرحله يك هشــتم نهايي ليگ اروپا بود كه البته به صلاحديد ســرمربي تنها 15 دقيقه و به عنــوان بازيكــن تعويضي فرصت حضور در زمين را يافت. آزمون پس از تساوي تيم روستوف روسيه برابر منچستريونايتد گفت: «زمين چمن شــرايط خوبي نداشت و دو تيم بازي فيزيكي را انجام دادند. منچســتريونايتد هــم از ابتداي بازي، نمايش فيزيكي ارائه كرد. با اين حال خدا را شــكر كه به منچستريونايتد نباختيم. بازي برگشــت بهتــر عمل خواهيم كرد.»

مهاجم ايراني روســتوف در پاسخ به اين ســوال كه چرا دقايق زيــادي در زمين حضور نداشــت، گفت: «اين نظر ســرمربي تيم اســت و من به ايــن نظر احترام ميگذارم. او خيلي بهتر از من فوتبال را ميداند و من هم مثل هميشــه به نظر او احترام ميگذارم.»

آزمون در پايان در پاســخ به اين سوال كه آيا در بازي برگشت مقابل منچســتريونايتد به گلزني و پيروزي فكر ميكنيد يا خير، گفت: «ابتدا به بازي با ترك گروژني در ليگ روسيه فكر ميكنيم. دو، سه روز ديگر با اين تيم بازي داريم. بعد از آن به بازي با منچستريونايتد فكر خواهيم كرد. چرا نتوانيــم آنها را ببريم؟ قطعا به برد مقابل آنها فكر ميكنيم و بعد از آن هم من به گل زدن به اين تيم فكر خواهد كرد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.