عيادت نويدكيا از ويسي

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

عبدا... ويســي كه بار ديگر به دليل مشكلات جسمي در بيمارستان بستري شده، ظهر ديروز يك ميهمان مهم داشــت كه براي عيادت از او به بيمارســتان رفت. محرم نويدكيا كاپيتان اسبق سپاهان بعداز ظهر ديروز با حضور در بيمارستان از عبدا... ويسي سرمربي اين تيم عيادت كرد و پيگير وضعيت وي شد. ويسي به دليل مشكلات گوارشي در روزهاي گذشته بستري بوده و حتي در جريان بازي برابر سياه جامگان از روي تخت بيمارستان تيمش را ارنج كرد!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.