انصاري فرد: دمرپاكوسستهامنسبتول نااميد نيستيم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

يك سر توپ فوق العاده و پاسي زيبا با پاي چپ كافي بود تا استفان كامبيايوي 37 ساله و آرژانتيني با ضربه سر دروازه بشيكتاش را باز كند. بخش اول را كريم انصاري فرد به خوبي اجرا كرد. توپ را جايي فرستاد كه كامبياسو حضور داشت تا او دروازه بشيكتاش را باز كند. حالا كريم در المپياكوس به بازيكني قابل اطمينان بدل شده و در ليگ اروپا نيز نامي براي خود دست و پا كرده. همه از مهاجم ايراني المپياكوس صحبت ميكنند. مهاجمي كه مقابل عثمانلي اسپور دو گل سرنوشت ساز به ثمر رساند و اين بار هم بازي درخشاني برابر بشيكتاش به نمايش گذاشت.

در يكي از حساسترين بازيهاي دور رفت مرحله يك هشــتم نهايي ليگ اروپا المپياكوس يونان با استفاده از كريم انصاريفرد در راس خط حمله پنجشنبه شب در ورزشگاه كاريسكاكيس به مصاف بشيكتاش تركيه رفت. المپياكوس كه در مرحله قبل عثمانلي اســپور را شكست داده بود، در اين ديــدار هم براي پيروزي مقابل يك تيم تركيــهاي تلاش ميكرد كه با عملكرد بهتر نســبت به آنها در نيمه اول، بازي را بيشــتر در دست داشت و موفق شد در دقيقه 36 روي فرار انصاريفرد از جناح راســت زمين و توپگيري عالي او از دوشكو توشيچ، حملهاي ترتيب بدهد. ســر توپ عالي اين مهاجم ايراني و محو شــدن مدافع پيش بشــيكتاش، با يك ارسال پاي چپ دقيق و ضربه سر تمام كننده استبان كامبياسو باعث شد تا المپياكوس به گل برسد.

نيمه اول اين مسابقه با برتري يك بر صفر ياران انصاريفرد به پايان رسيد اما در نيمه دوم بشيكتاش كه نميخواســت دست خالي يونان را ترك كند بر فشــار حمــلات خود اضافه كرد و توانســت در دقيقه 53 توسط ويسنت ابوبكر مهاجم كامرونياش گل تساوي را به ثمر رساند. حملات المپياكوس و بشيكتاش تا پايان مسابقه حاصلي در پي نداشــت و جدال اين دو تيم در دور رفت مرحله يك هشــتم نهايي ليگ اروپا با نتيجه يك بر يك در يونان به اتمام رسيد.

انصاريفــرد در بــازي برگشــت مرحلــه قبــل مقابل عثمانلي اســپور تركيه و در جريان پيروزي 3 بر صفر المپياكــوس، گلهاي اول و ســوم تيماش را به ثمر رســانده بود. او اين بار هــم در حضور 90 دقيقهاي خــود با يك پاس گل تماشــايي براي كامبياسو، روند خوب خود در ليگ اروپا را حفظ كرد تا نشان بدهد در اوج آمادگي قرار دارد.

انصــاري فرد گلي نزد امــا دقيقه 36 پاس گل تيمش را داد. او در مورد اين بازي ميگويد: «نيمــه اول خــوب بــازي كرديــم. كمي هم خوششانس بوديم كه گل زديم و گلي دريافت نكرديم. نيمه دوم تمركز خود را از دست داديم. يك پــاس گل دادم و در پايان نتيجه تســاوي ثبت شد. خيلي تلاش كرديم تا در جريان بازي، ثبات خود را حفظ كنيم.حــالا تلاش ميكنيم از بازي در اســتانبول نتيجه بگيريم. اتفاقي كه دور از دسترس نيست. با اينكه بشيكتاش تيمي قدرتمند اســت و بازيكنان قابلي در اختيار دارد اما ميتوانيم با يك بازي حساب شده در تركيه، اين تيم را از پيش رو برداريم.»

كريم انصاريفرد كــه اين روزها محبوبيت خاصي ميان هــواداران المپياكوس به دســت آورده، صحبتهايــش را اينگونــه ادامه ميدهد: «هــواداران المپياكوس شــب فوقالعادهاي رقم زدنــد و از آنهــا قدرداني ميكنم. هــواداران ما 90 دقيقه تيم را تشــويق كردنــد. حتي بعد از گل تساوي كه دريافت كرديم. اميدوارم آنها در تركيه نيز ما را تنها نگذارند تا بتوانيم با حمايت شــان به جمع 8 تيم برتر مسابقات معتبر ليگ اروپــا راه پيدا كنيم. فكــر ميكنم اگر آنها مثل هميشه از المپياكوس حمايت كنند صعود از اين مرحله دور از دسترس نخواهد بود».

خيليها معتقدند كسب نتيجه تساوي مقابل بشــيكتاش در ورزشكاه خانگي، كار المپياكوس بــراي صعود را تمام كرده اســت. كريم اما نظر ديگــري دارد: «با نتيجه تســاوي در خانه هنوز همه چيز تمام نشده است و در بازي برگشت با تمام توان ظاهر خواهيم شد. دست به هر كاري خواهيم زد تا به مرحله يكچهارم صعود كنيم. مــا يكي از بهترين تيمهاي ليگ اروپا هســتيم و با بازيكنانــي كه در اختيــار داريم ميتوانيم دست به كارهاي بزرگ بزنيم. به شخصه خيلي اميدوارم كه نتيجه خوبي در تركيه كسب كنيم و بشيكتاش را شكست بدهيم».

قبــل از بازي المپياكوس با شــوك بزرگي مواجه شــد. مســوولان باشــگاه پائولو بنتوي پرتغالــي را از ســرمربيگري المپياكوس اخراج كردند تا مربي جديدي جايگزينش شود. انصاري فــرد در اين باره نيز صحبــت ميكند: «قبل از اين بازي، مربي مــا تغييركرد اما همچنان براي موفقيت باشــگاه تلاش كرديم تا بازي را با برد به پايان برســانيم .بايد در نظر داشت كه با يكي از تيمهاي بزرگ بازي كرديــم. ميخواهيم در ليگ خود در يونان قهرمان شــويم. همينطور از ايــن مرحله ليگ اروپا گذر كنيم. در ليگ يونان صدرنشين هستيم و در ليگ اروپا هم چيزي را از دست نداده ايم. ميشود در هر دو جام موفق شــد، به شرطي كه تمركز كنيم و بازي به بازي پيش برويم.»

پائولو بنتو ابتداي حضــور انصاري فرد در المپياكوس، بيشــتر او را روي نيمكت مينشاند و اغلــب در جام حذفي از او اســتفاده ميكرد. كريم اما خودي نشــان داد تــا به تركيب اصلي برســد. حالا كه ســرمربي تغيير كــرده به نظر ميرســد شــرايط براي انصاري فــرد هم بهتر از قبل شــده. مهاجم ايراني المپياكوس درباره حضورش در تركيب اصلي پس از تغيير سرمربي ميگويــد: «بدون زدن حرفــي در اين خصوص بايد نام المپياكوس در هــر بازي با صداي بلند شنيده شــود. تيم بايد قدرتمند باشد و اين كار را ميكنيم. من هم در تيم المپياكوس هســتم. به تيم بشــيكتاش احترام ميگذاريم اما ما هم المپياكوس هستيم. بازيكنان خوب و با كيفيتي در تيــم حضور دارند. هــر كاري ميكنيم تا در بازي برگشــت پيروز شويم. دوست ندارم درباره خودم صحبت كنم، چون موفقيت باشگاه مهمتر از هر مساله ديگري است.»

بازي برگشــت تيمهاي بشــيكتاش تركيه و المپياكوس يونان ســاعت 21:30 پنجشــنبه )بيست و ششم اسفندماه( در ورزشگاه وودافون آرنا برگزار ميشود.

با نتيجه تساوي در خانه هنوز همه چيز تمام نشده است و در بازي برگشت با تمام توان ظاهر خواهيم شد. دست به هر كاري خواهيم زد تا به مرحله يكچهارم صعود كنيم. ما يكي از بهترين تيمهاي ليگ اروپا هستيم و با بازيكناني كه در اختيار داريم ميتوانيم دست به كارهاي بزرگ بزنيم. به شخصه خيلي اميدوارم كه نتيجه خوبي در تركيه كسب كنيم و بشيكتاش را شكست بدهيم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.