تاج: به شرط امضا تفاهمنامه پايدار دوربينها را راه داديم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مهدي تاج پس از امضاي تفاهمنامه با وزير ورزش عراق در خصوص بحث ورود دوربينهاي تلويزيوني به ورزشگاهها اينطور حرف ميزند: «وزير ورزش و جوانان با عليعســگري، رييس سازمان صداوسيما جلسه و مذاكراتي داشت و تصميم بر اين شــد كه تا قبل از عيد تفاهمنامهاي در خصوص فوتبال و مسائل پخش تلويزيوني امضا شود. به همين دليل از سازمان اقتصادي فدراسيون خواهش كرديم كه تا زمان امضاي اين تفاهمنامه كه قرار است پيش از عيد نوروز انجام شود، فرصت حضور در ورزشگاهها را در اختيار دوربينها قرار دهند.»

او در خصــوص اينكه چــرا مســابقات از تلويزيون زنده پخش ميشــود اما دوربينهاي برنامههاي خبري و ورزشــي اجازه ورود به ورزشگاه را ندارند، اينطور توضيح ميدهد: «ما ميخواستيم اين كار به تدريج صورت پذيرد. بحث حق پخش تلويزيونــي مصوبــه مجلس هم هســت و ما فقط خواهان حق فوتبال هســتيم. ما اهل دعوا نيستيم. ما خواهان اين هستيم كه حقوق فوتبال داده شود و باشگاههاي ما به شدت آسيبپذير شدهاند و بايد به سمت تفاهمنامه پايدار رفت. باشگاههاي ما ديگر طاقت ندارند. امروز وزير ورزش و رييس ســازمان با هــم مذاكره كردند و قطعاً بــه يك تفاهم خوب ميرسند.» او در باره برنامههاي كيروش و سفرش به روســيه ميگويــد: «برنامههــا و كارهاي آقاي كيروش بايد انجام ميشد كه انجام شد. برنامههاي او از جمله سفرش به روسيه هماهنگ شده بود.» رييس فدراســيون فوتبال ايران با اشاره به برگزاري تداركاتي تيمهاي ايران و عراق در ورزشگاه بدون تماشاگر در پاسخ به اين سوال كه آيا بدون تماشاگر برگزار شــدن به درخواســت ما بود، اينطور توضيح ميدهد:«برگزاري بازي بدون حضور تماشــاگر به اين دليل بود كه رقبا نبايد ارنج ما را ببينند. ســرمربي تيم ملي نيز همين نظر را داشــت. اين يك بازي دوســتانه است و عراق نيز بايد سه روز پس از اين بازي به مصاف استراليا برود و خود را آماده بازي با اين تيم كند. خود عراقيها نيز چنين درخواستي داشتند.»

او در خصوص همكاري با فوتبال عراق حرفهايي دارد: «ايران همواره مراودات خوبي با عراق داشــته و در مجموع تلاش ما اين اســت در همه زمينهها روابط را گســترش بدهيم. همواره مراودات اين دو كشور گسترده بوده است. از حضور وزير ورزش عراق در تهران تشــكر ميكنم. مفاد تفاهم چند مورد اســت. برجستهترين آن برگزاري ديدارهاي دوســتانه، تبادل مربي، همكاري در زمينه داوري، بازيهاي دوستانه بانوان، تبادل تجربه در خصوص موارد سخت افزاري و از اين موارد است.» تاج حرفهايــش را اينطور ادامه ميدهد: «بنا داريم در ســاختارهاي ليگ به هم كمك كنيم. در مجموع در 10 بند تفاهمنامه را امضا كرديم تا اقدامات گستردهاي براي دو كشور صورت بگيرد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.