جايگاه رقباي تيم ملي فوتبال ايران در تازهترين ردهبندي فيفا

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

در تازهتريــن ردهبندي فيفا، جايگاه رقباي ايران در مرحله انتخابي جام جهاني دستخوش تغيير آنچناني نشده است. سايت رسمي فدراسيون جهاني فوتبال )فيفا(، پنجشــنبه ردهبندي برترين تيمهاي ملي فوتبــال جهان در بازه زماني 9 فوريه تا 9 مــارس ‪(21 201۷‬ بهمن تا 19 اســفند( را اعلام كرد كه بر اين اســاس تيم ملي كشــورمان كه در مرحلــه انتخابي جام جهاني 2018 روســيه در منطقه آســيا با كرهجنوبي، ازبكســتان، چين، قطر و سوريه همگروه است، با ۷94 امتياز و با يك پله سقوط در رده سيوسوم جهان و سكوي نخست آسيا ايستاد. جايگاه رقباي تيم ملي در مرحله انتخابي جام جهاني 2018 در تازهترين ردهبندي فيفا به شرح زير است: كره جنوبي با 691 امتياز در رده دوم آسيا و چهلم جهان )يك پله سقوط( ازبكستان با 561 امتياز در رده ششم آسيا و شصتوسوم جهان )بدون تغيير( قطر با 415 امتياز در رده هشتم آسيا و هشتاد و چهارم جهان )يك پله صعود( چين با 40۷ امتياز در رده نهم آسيا و هشتاد و ششم جهان )بدون تغيير( سوريه با 355 امتياز در رده دهم آسيا و نود و پنجم جهان )دو پله سقوط(

در جــدول ردهبنــدي مرحله پايانــي انتخابي جام جهانــي 2018 در منطقه آســيا، شــاگردان كارلوس كيروش در حال حاضر با 11 امتياز صدرنشين هستند و كرهجنوبي و ازبكستان به ترتيب با 10 و 9 امتياز در ردههاي دوم و سوم ايستادهاند.

دوشنبه ۲3 اسفند 1395

استقلال.................................................................. لكوموتيو تاشكند، ساعت 19 بنيادكار ......................................................................... ذوبآهن، ساعت 16:30

سهشنبه ۲4 اسفند 1395

استقلال خوزستان........................................................... لخويا قطر، ساعت 1۷ پرسپوليس........................................................................ الريان قطر، ساعت 19

برنامه بازيهاي تيمملي در مقدماتی جام جهانی ۲018

پنجشنبه 3 فروردين 1396 قطر............................................................................................... ايران، ساعت 18 سهشنبه 8 فروردين 1396 ايران....................................................................................... چين، ساعت سهشنبه 23 خرداد 1396 ايران...................................................................................... ازبكستان، ساعت 19 پنجشنبه 9 شهريور 1396 كرهجنوبي.................................................................................... ايران، ساعت 1۷ سهشنبه 14 شهريور 1396 ايران............................................................................................ سوريه، ساعت 18 1۷:30

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.