جهانبخش: بايد فاينورد را ببريم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

آلكمار فــردا در ليگ هلند بايد مقابل فاينورد صدرنشين بازي كند. جهانبخش در اين باره ميگويــد: «نميدانم چطور بگويم اما بازي ســختي پيش رو داريــم. فاينورد با 4 امتياز نســبت به آژاكــس و 8 امتياز نســبت به پي اس وي آيندهوون در صدر جدول ليگ هلند قــرار دارد. اين تيم خط حمله پرقدرتي دارد اما به هيچ وجه نااميد نيستيم. در خانه فاينورد بايد بازي كنيم و همين كار ما را مشــكل ميكند. البته براي كسب سهميه اروپا و حضور در رده چهارم جدول، بايد هر چه انرژي داريم بگذاريم تا بتوانيم به اين هدف مان برســيم. قهرماني در جام حذفي هلند و كسب عنوان چهارمي در ليگ هلند دو هدفي است كه اين روزها دنبال ميكنيم ».

آلكمــار در نيمه نهايــي جام حذفي هلند موفق شــد كامبور را شكست بدهد و به فينال صعــود كند. جهانبخش از حضور در فينال خوشــحال اســت: «بهعنوان يك بازيكن ايراني خيلي خوشحالم كه ميتوانم در فينــال جــام حذفي هلند بــازي كنم. قهرمانــي احتمالي در جــام حذفي افتخار بزرگي براي من اســت و از اين بابت واقعا خوشــحال هســتم. فكر ميكنــم بتوانيم ويتسه را در فينال شكســت بدهيم. البته اين را هم فرامــوش نميكنيم كه اين تيم در يك چهارم نهايي فاينورد را حذف كرده است. صدرنشــين بيرقيب ليگ هلند كه اميــد اصلي قهرماني در اردي ويژه اســت. كارمان مقابل ويتســه سخت است اما براي كسب عنوان قهرماني اميد بسياري داريم». اين بازی 30 آوريل برگزار می شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.