سلطانيفر: بايد از ظرفيتهاي فني استفاده شود

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

روابط ورزشــي هم ايــران و هم كشــور عراق ظرفيتهاي خوبي در اختيار دارند كه جا دارد در اين حوزه نيز بتوانيم ارتباطات خود را گسترش دهيــم و عميقتر كنيم. بايد از ظرفيتهاي فني ورزشي دو كشور به بهترين شكل استفاده شود كه از لحاظ فني دو كشــور ارتقا پيدا كنند. بايد از وجود ورزشكاران مختلف براي باشگاههاي دو كشــور بهره بگيريم. ايران در خيلي از رشــتهها در جهان ســرآمد اســت و مدالهاي رنگارنگي را در رشــتههاي مختلف از جملــه وزنهبرداري، كشــتي و تكواندو در المپيكهــا و رقابتهاي جهاني توانســتهايم به دست آوريم كه قطعا اين تجربيات را ميتوانيم در اختيار كشــور دوست و همســايه يعني عراق قرار دهيم. همچنين در ايران از مربيان و كارشناســان بســيار خبرهاي بهره ميبريم كه ايــن مربيان ميتوانند به عراق اعزام شــوند و مهارتهاي خود را در آنجا به كار گيرند.» سلطاني فر حرفهايش را اينطور ادامه ميدهــد: «اين همگرايي و هــم افزايي بين دو كشور ميتواند موقعيتهاي خوبي از همه جهات ايجاد كنــد. با اين اســتراتژي در زمينه ورزش ميتوانيم درخصوص كســب كرسيهاي جهاني در فدراسيونهاي جهاني نيز استفاده كنيم».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.