بازی تيم ملي مقابل عراق در كربلا

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

وزير ورزش و جوانان كشورمان در خصوص ارتباط و همكاري دو كشور ايران و عراق اينطور حرف ميزند: «در سالهاي اخير همكاري بسيار گســتردهاي در همه عرصهها با عراق داشــتيم. حمايتهاي گســتردهاي از ســوي ايران در اين مدت صورت گرفته اســت. همكاريهاي بسيار خوبــي انجام داديم تــا بتوانيــم فرآيند امنيت كشــورهاي منطقه را سرعت ببخشيم. در زمينه

عبدالحســين ابطــان، وزيــر ورزش عراق پس از امضاي تفاهمنامه با فدراســيون فوتبال كشــورمان اينطور حرف ميزنــد: «عراق بازي مهمي بــا اســتراليا دارد كه در تهــران برگزار ميشــود. بعد از آن هم بايد به مصاف عربستان برويــم.» او حرفهايش را اينطور ادامه ميدهد: «اميدوار هســتيم تيم ايران بازي دوستانهاي با عراق بعد از رفع مشــكلات و تحريم ما از سوي فيفا براي انجام بازي در كشــورمان داشته باشد. با قولي كه از دوســتان ايراني گرفتيم، تيم ملي فوتبال ايران ديداري دوســتانه با عراق در آينده نزديك در كربلا خواهد داشــت. از فدراســيون فوتبال ايران تشكر ميكنم كه موافقت كرد بعد از رفع تحريمهاي فيفا به عراق بيايد و يك بازي دوســتانه با تيم ملي كشــورمان داشته باشد.» عبدالحســين ابتان همچنيــن از كمپ تيمهاي ملي فوتبال و ايفمارك بازديد كرد. در اين بازديد مهدي تاج و عليرضا اسدي حضور داشتند. وزير ورزش عراق پس از بازديد از امكانات تيم ملي به ايفمارك )مركز پزشكي فوتبال ايران( رفت و در آنجــا دكتر هراتيان رييس ايفمارك در خصوص امكانات اين مركز بــراي وي صحبت كرد. وزير ورزش عراق به زبان فارســي تسلط كاملي دارد و در حاشــيه بازديد با زبان فارسي با مهدي تاج صحبــت كرد و اين موضــوع تعجب حاضران را برانگيخت. وزير ورزش عــراق به دليل ناراحتي كه از ناحيه كمر داشت روز گذشته راهي يكي از بيمارستانهاي تهران شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.