توافق۵ ساله فدراسيون فوتبال ايران با آديداس

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

كيفيت پايين لباسهاي تيم ملي فوتبال ايران در چند ســال گذشــته و بخصــوص بعد از جام جهاني و جام ملتهاي آســياي 200۷ كه ايران با شــركت پوما در مسابقات حاضر شــده بود، بر هيچ كس بخصوص كادرفني تيم ملي پوشــيده نبود تا اينكه فدراسيون فوتبال ايران با افزايش اعتراضها به كيفيت اين شــركت نه چندان مطرح ايتاليايــي، اقدام به خريد لباس از شــركت آديداس كرد. با رضايت كادرفني تيم ملي از اينپوشاك، فدراسيون فوتبال به سراغ مذاكره با اين شركت آلماني رفت و در طول چند ماه گذشته امير عابديني به عنوان رييس سازمان اقتصادي و بازاريابي فدراسيون فوتبال چنديــن بار به صورت حضوري با مســوولان آديداس ديدار و گفتوگو كرد و در آخرين مصاحبه خود هم نويد امضاي قرارداد چند ســاله با اين شركت را داد. نكته حايز اهميت درباره اين اتفاق، قيمت بالايپوشــاك آديداس بود كه گفته ميشد اين شركت در ازاي تامين پوشاك تمامي تيمهاي ملي يك ميليون دلار را درخواســت كرده اما مهدي تاج ميگويد اين موضوع صحت ندارد و تهيهپوشــاك تيم ملي از شــركت آديداس تقريبا مجاني تمام شده اســت. تحقق اين قرارداد دو طرفه، در انتظار تاييد هيات رييسه فدراسيون فوتبال است و بعد از اين اتفاق يك قرارداد پنج ساله ميان فدراسيون فوتبال ايران و شركتپوشاك ورزشــي آديداس امضا خواهد شد كه در اين قرارداد تمامي تيمهاي ملي از لباس واحد استفاده خواهند كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.