تيراندازان برتر مسابقات آزاد زمستاني معرفي شدند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

در حالــياولين فينال رقابتهاي مرحله نهايي مســابقات آزاد زمســتاني ســلاحهاي بادي در بخش بانوان پيگيري شد كه در مرحله مقدماتي تفنگ بادي نوجوانان و جوانان، 21 تيرانداز با يكديگر به رقابت پرداختند.

درادامهبعدازبرگزاري مرحله مقدماتي 8 تيرانداز راهي فينال شــدند كه در نهايت، فاطمه قدرت آبادياز سمناناول شد. لعيا محمدياز كرمانشاه و نيز زهره صادقياز يزد عناوين دوم و ســوم را كسب كردند. ساميه ياسياز كردستان، فائزه امامياز تهران، هانيه كانطورياز قزوين، فائزه نصيرزادهاز گيلان و شيداانتشاري از اصفهان چهارم تا هشتم شدند. اين مســابقات در حالي در رشته تپانچه بانوان بزرگسال پيگيري شــد كه در مرحله مقدماتي 4۰ ورزشكار دست به سلاح شدند كه در پاياناز ميان 8 ورزشكار راه يافته به فينال، هانيه رستميان تيرانداز شايسته كشــورمان از مازندران به مقام قهرماني و مينا قرباني از همدان به نايب قهرماني رسيدند. همچنين سارا ميرابي از تهران سوم شد.

مريم خوانساريان از تهران، گلنوش ســبقتاللهي از اصفهان، زينب طوماري از گيلان، مــژگان عبداللهيازاصفهان و بهناز غلامياز تهــران به ترتيب چهارم تا هشتم شدند. سومين فينالاين رقابتها در رشته تفنگ بانوان جوان به پايان رسيد و آرمينا صادقيان تيرانداز ارزنده كشورمان از استان ايلام به مدال طلا دست يافت. در مرحله مقدماتي 35 تيرانداز در خط آتش قرار گرفتند كه در فينال مريم شفيعي پور از تهران و شيلا مدرسي از آذر بايجان غربي با غلبه بر رقباي خود در جايگاههاي دوم و سوم ايستادند. همچنين آخرين فينال مرحله نهايي مسابقات آزاد زمستاني ســلاحهايبادي در حالي دنبال شد كه در رشــته تفنگباديبانوانبزرگسال 29 تيرانداز حضور داشتند. با برگزاري آخرين فينال اين رقابتها، نرجس امام قلي نژاد از تهران با غلبه بر حريفان خود در مكان اول ايستاد و زهرا بزرگي از تهران و حسني توتونچي از خوزســتان به ترتيب توانستند با پشت سرگذاشــتن حريفان خود در مكانهاي دوم و سوم بايستند. پسازاعلام نتايج نهاييالههاحمدياز تهران، صفيه صحراگرد از خراسان رضوي، مه لقا جام بزرگ از همدان، نسا پارياب از ايلام و مريم زابليزاده از تهران به ترتيب چهارم تا هشتم شدند.

آخرین ردهبندي جهاني تيراندازي اعلام شد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.