مرنخوب

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران - محسن وظیفه ‪Mohsen Vazifeh‬

مســابقات جام جهاني كشتي فرنگي در آخرين روزهاي ســال بار ديگر هيجان و جذابيت را به سراغ ورزش ايران خواهد آورد. هشــت تيم برتر دنيا از ديدگاه اتحاديه جهاني كشــتي راهي ايران خواهند شــد تا براي رسيدن به عنوان قهرماني تلاش كنند. در اين راه تيم ملي كشــتي فرنگي ايران هم براي رســيدن به اين مهم بايد با اقتدار روي تشك برود. تكرار و حفظ قهرماني دوره قبلي مســابقات يكي از كارهاي مهم تيم ملي كشــتي فرنگي است اما به نظر ميرسد كمي كار براي رســيدن به اين مهم دشوار باشد. بخصوص اينكه تركيب معرفي شده از ســوي تيمها نشان از جدي بودن مسابقات دارد.

مراســم قرعهكشــي رقابتهاي جام جهاني كشــتي فرنگي در مقر اتحاديه جهاني برگزار شد و تيمهاي حاضــر در اين مســابقات در دو گروه قرار گرفتند. اتفاق مهم و ويژه هم براي تيم ايران ايــن بود كه در گروه A ايــن رقابتها با تيمهاي روسيه، قزاقســتان و آلمان همگروه شده است. به نظر ميرســد اين گروه براي تيم ايران گروه بدي نيست. اگر چه اين روزها درباره تركيب تيم روسيه تبليغات زيادي صورت گرفته است اما تيم شكست ناپذيري نيســت. البته ناكامــي احتمالي تيم ملي هم مقابل ايــن تيم ميتواند توجيه خاص خودش را داشته باشــد ضمن اينكه تيم ايران ميتواند به عنوان تيم دوم راهي ديدار رده بندي شود.

جام جهاني كشــتي فرنگــي برخلاف همين مســابقات در كشتي آزاد هميشه از سطح بالاتري برخــوردار بوده و تيمها فاصله بســيار كمي با هم داشتهاند. رسيدن تيم ايران به عنوان قهرماني در اين مسابقات هميشه سخت بوده اما با روند رو به رشــدي كه در يك دهه گذشته تيم ايران داشت توانست چندين بار روي سكوي قهرماني برود. در اين دوره هم تيم ايران به دنبال تكرار همين روند رو به رشد است اما تغييرات گسترده در كادر فني تيم ملي كشتي فرنگي باعث شده تا كمي كار براي اين تيم سخت به نظر بيايد. البته در موارد بسياري عنوان شده كه تيم ملي كشتي فرنگي جوان شده و با نفرات جديدي راهي اين رقابتها خواهد شــد اما واقعيت اين اســت كه به جز يك يا دو نفر بقيه همه سابقه حضور در مسابقات جهاني و قارهاي را در كارنامه خود دارند، بنابراين كم تجربه نيستند. موضوع مهم ديگر اين اســت كــه بدانيم تيم ملي كشــتي فرنگي در تابستان آينده بايد در مسابقات جهاني فرانســه حضور داشته باشــد و در واقع از همين نفرات هم بايد اســتفاده كند و هيچ گزينه ديگري نيســت كه پشت خط مانده باشد و در آن رقابتها به اين نفرات اضافه شــوند. به طور مثال در وزن 57 كيلوگــرم از چه كســي به جز حاجي پور و عبدولي اســتفاده خواهنــد كرد؟ يا در وزن 66 كيلوگــرم آيا گزينه مهم و آماده ديگري به جز همين كشــتيگيران كه در مسابقات جام جهاني در تركيــب تيم ملي قرار گرفتهاند، وجود دارد كه كادر فني بتواند روي آنها حساب ويژهاي باز كند؟

البته حميد سوريان و اميد نوروزي به عنوان دو كشتيگير نخبه اين دو وزن هنوز تصميم خود را نگرفتهاند اما واقعيت اين است كه اين دو نفر در اين مســابقات به ميدان نخواهند رفت و قرار است كه يك ســال از مسابقات كشــتي دور باشند. در چنين وضعي مشخص اســت كه همه داشتههاي كشــتي فرنگي همين افراد هستند. در ساير اوزان هم وضعيت به همين شــكل اســت. حتي قاسم رضايي هم اعلام كرده است كه يك سال از كشتي دور خواهد بود، بنابراين تيم كشتي فرنگي با نفرات اصلي خود در جام جهاني كشتي به ميدان ميرود. با تركيبي كه غالب آنها مدعي رســيدن به دوبنده تيم ملي بودند و برخي از آنها هميشــه مصر بودند كه حقشان در تيم ملي از بين رفته است. بنابراين حتي اگر بخواهيم بپذيريم كه تيمهاي روســيه و آذربايجــان و تركيه با نفرات اصلي خود راهي اين رقابتها شــدهاند، بايد بگوييم كه تيم ايران هم با تركيب اصلي خود در جام جهاني كشــتي فرنگي به ميدان خواهــد رفت. بايد واقع بينانه به تركيب تيم ملي نگريست. مهمترين وظيفه كادر فني تيم ملي كشــتي فرنگي اين است كه خوب بداند كجا قرار دارد و به كجا قرار است برسد. انديشه درست به همراه خودباوري ميتواند كشــتي فرنگي را به موفقيت برساند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.