امروز، وزنه برداران دسته 77 و روي تخته ميروند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تورنمنت بينالمللي وزنهبرداري فجر در حالي برگزار ميشــود كه امروز رقابتهاي دسته 77 و 85 كيلوگرم دنبال ميشود.

براســاس برنامهاي كه مســوولان برگزاري اين رقابتها طراحي كرده اند، بعد از برگزاري مسابقههاي دسته ‪62 56،‬ و 69 كيلوگرم، امروز )شنبه( كلاس آموزشي علم تمرين و همچنين كلاس آموزشي آنتي دوپينگ برگزار ميشود ضمن اينكه وزنه برداران در دستههاي 77 و 85 نيز رقابتهاي خود را انجام ميدهند.

فردا )يكشــنبه 22 اسفند( نيز مسابقات دسته 94 كيلوگرم و مسابقات دســته 105 و 105+ كيلوگرم برگزار ميشود تا در پايان چهره قهرمان اين مسابقات مشخص شود.

مراســم اختتاميه نيز از ســاعت 20 فردا برگزار ميشود. روز دوشنبه، ميهمانان از نقاط ديدني اســتان خوزستان بازديد ميكنند و سهشنبه )24 اسفند(، تيمها از اهواز خارج ميشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.