مقتدرانه نايب قهرمان ميشويم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

يك باخت باعث شــد تيم شــهرداري ورامين بــا قهرماني در ليگ برتر تكوانــدو خداحافظي كند و امســال جامــي را به خانه نبرد. ســرمربي تيم شــهرداري ورامين از نتيجه به دست آمده راضي نيســت: «امسال از نتيجه خيلي راضي نيستم. ما با توجه به اينكه بازيكنان آسيب ديده زيادي داشتيم شــرايط خيلي ســختي را پشت ســر گذاشــتيم. ابوالفضل يعقوبي و مهدي خدابخشــي دو مليپوش ما بودند كه تنها يك نيمفصل ما را همراهي كردند و متاسفانه آسيب ديدند و نتوانستند تيم را همراهي كنند.» پيام خانلرخاني ميگويد:«ما تيم جواني داشــتيم و از لحاظ رشــدي كه اين نفرات پشت سر گذاشتند راضي هستيم. در مسابقات انتخابي تيم ملي نيز 8 بازيكن ما به تيم ملــي راه پيدا كردند. از لحاظ ســرمايهگذاري ما روي چند بازيكن جوان كار كرديم و نتايج خوبي هم گرفتند كه باعث دلخوشي ما است. درست است كه قهرماني را از دست داديم اما جوانان خوبي در باشگاه شهرداري ورامين رشد كردند كه ميتوانند تيم ما را در ساليان آينده بيمه كنند و حرف زيادي براي گفتن داشته باشند.» خانلرخاني ليگ امسال تكواندو را پربار توصيف ميكند: «در كل ليگ پرباري را پشــت ســر گذاشتيم و تا هفتههاي آخر جاي 5 تيم ميتوانست جا بهجا شــود. هنوز هم اين تيمها براي رتبههاي سوم تا ششم در كورس هستند. فكر ميكنم از لحاظ سازندگي و حضور بازيكنان جوان ليگ پويايي داشــتيم. بازيكنان جواني در تيمهــا مطرح شــدند و همه دنبال ســازندگي هســتند. اين نشــان ميدهد تيم ملي پشتوانه خوبي براي ساليان بعد دارد.» او ادامه ميدهد: «در هفته آخر ليگ نيز پرقدرت ظاهر ميشويم تا ديدارهاي خود را با پيروزي پشت سر بگذاريم و مقتدرانــه نايب قهرمان شــويم. با يك امتياز اختلاف ما در رده دوم هستيم و اعتقاد دارم اگر قرار است نايب قهرمان شويم نيز پرقدرت اين كار را انجام بدهيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.