كيلو

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

آيدوقن كادير از تركيه با ركورد ورودي 210 كيلوگرم، روسلان رضازاده از آذربايجان با ركورد ورودي 205 كيلوگرم، محســن نكيسايي از خوزستان با ركورد ورودي 180 كيلوگرم وزن 62 كيلوگــرم: روبرت مانيا از روماني با ركــورد ورودي 260 كيلوگرم، الهيار آبيشوف از آذربايجان با ركورد ورودي 240 كيلوگرم، عيسي گونگور از تركيه با ركورد ورودي 230 كيلوگرم وزن 69 كيلوگرم: ايهان رمضان از تركيه با ركورد ورودي 290 كيلوگرم، مصطفي زارعي از تيم جوانان ايران با ركورد ورودي 280 كيلوگرم وزن 77 كيلوگرم: عباس زندي از تيم جوانان ايران با ركورد ورودي 300 كيلوگرم، حسين غزاليان از تيم جوانان ايران با ركورد ورودي 295 كيلوگرم، كنان علي قليف از آذربايجان با ركورد ورودي 290 كيلوگرم وزن 85 كيلوگــرم: عارف خاكــي از تيم جوانان ايران بــا ركورد ورودي 310 كيلوگرم، ســمي ياكي از تركيه با ركورد ورودي 300 كيلوگرم، سنان ميرزايف از آذربايجان با ركورد ورودي 290 كيلوگرم وزن 94 كيلوگرم: جيسون بونيك از آمريكا با ركورد ورودي 336 كيلوگرم، رضــا بيرالوند از تيم جوانان ايران با ركــورد ورودي 330 كيلوگرم، رحمان اورامه از تيم جوانان ايران با ركورد ورودي 320 كيلوگرم وزن 105 كيلوگرم: رضا دهدار از خوزستان با ركورد ورودي 320 كيلوگرم، كانــرا وانگ چاي از تايلند با ركــورد ورودي 300 كيلوگرم، خليل گرايلي از آذربايجان با ركورد ورودي 280 كيلوگرم وزن بــه اضافه 105 كيلوگرم: علي داودي از تيــم جوانان ايران با ركورد ورودي 350 كيلوگــرم، فدريكو موريكوني از ايتاليــا با ركورد ورودي 320 كيلوگرم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.