ملايي به مصاف نايب قهرمان اروپا ميرود

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تاتاميهــاي گرند اســلم در حالــي در باكــو پهن شــدهاند كه پس از ناكامي مليپوشــان سبك وزن كشــورمان در روز نخست اين رقابتهــا حالا نوبت مبــارزه ميان وزنها شده اســت. در رقابتهاي امــروز، جودوكاهــاي اوزان 73- و 81- كيلوگــرم بــه روي تاتامــي ميروند. محمد محمدي بريمانلو در وزن 73- كيلوگرم در گروه A دور نخست اســتراحت دارد و سپس به مصاف ريكي ناكايا از ژاپن ميرود. اين ژاپنــي نقــره المپيك 2012 لنــدن، دو طلا و يك نقره جهان را در كارنامــه دارد. مهدي فتحي پور ديگر نماينده كشورمان در اين وزن در گروه C دور نخســت استراحت دارد و سپس در يك مبارزه سخت بايد با لاشــا شاداتاشــويلي دارنده طــلاي المپيــك 2012 و برنــز المپيــك 2016 ريــو و نفر چهارم رنكينگ جهاني از گرجستان پيكار كند.اين دو مليپوش قرعهاي بسيار ســخت را در پيش دارند كه نتيجه گرفتن در اين جدول بسيار دشوار است. اما در ادامه رقابتهاي امروز سعيد ملايي در وزن 81- كيلوگرم دور نخست استراحت دارد و سپس به مصاف افيق صفرلي از آذربايجان ميرود. اين آذري 22 ساله قهرمان نوجوانــان و نايــب قهرمان جوانان اروپاست. يكشنبه در روز پاياني هم وحيد نوري و حامد رشيدي در وزن 90- كيلوگرم بــه مصاف حريفان خود ميروند. رشــيدي در گروه B دور نخست ادريسف از قرقيزستان را پيش رو دارد و ســپس به مصاف نماينــده اوكراين ميرود. نوري هم در گــروه C دور نخســت با توني ميلتيچ از بوسني مبارزه ميكند و ســپس به مصاف ممدلي محمداف از آذربايجــان ميرود. جودوكاهاي كشورمان بعد از پايان اين رقابتها به تهــران بازميگردند تــا خود را براي رقابتهاي گرندپري قزاقستان آماده كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.