اشكاني: جوانان ما آمادهاند مقابل بهترينها خودي نشان دهند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

با اعلام تركيب نهايي تيم ملي كشــتي فرنگي براي جام جهاني، علي اشكاني توضيحاتي درباره وضعيت كشتيگيران ميدهد و ابراز اميدواري ميكند كه وضعيت در فاصله چند روزه بهبود يابد. سرمربي تيم ملي كشتي فرنگي ايران ميگويد: «ما چند مصدوم داريم كه اميدوارم تا زمان برگزاري مســابقات جام جهاني شرايط آنها بهتر شود اما كشتي هميشه با اين مصدوميتها همراه بوده اســت.» او در مورد حضور تيمهاي پرقدرتي همچون روسيه، آذربايجان و تركيه در اين رقابتها ميگويد: «اين تيمها با بهترين نفرات خود راهي جام جهاني ميشــوند. البته كشتيگيران ما نيز به رغم جواني منتظر اين هستند كه با نمايش كشتيهاي خوب مقابل قهرمانان المپيك و جهان خود را نشان دهند.» اشكاني ادامه ميدهد: «ضمن اينكه هيچ حريفي را دستكم نميگيريم اما بايد بگويم كه تمامي اين كشتيگيران باانگيزه هستند. اگرچه كه وزن مدالي آنها نسبت به تيمهايي همچون روسيه، آذربايجان و تركيه كمتر است اما همه چيز روي تشك كشتي مشخص ميشود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.