تصميمگيري براي اعزام كمانداران به جام آسيايي

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

وضعيت تيم اعزامي به مرحله دوم مســابقات خارج از سالن كاپ آسيا در رشتههاي ريكرو و كامپوند زنان و مردان به بانكوك تايلند امروز مشخص ميشــود. دبير فدراسيون تيروكمان دراين باره ميگويد: «در اردوي يك ماههاي كه در بوشهر داشتيم، شاهد افزايش ركورد نســبي به ويژه در بخش ريكــرو مردان بوديم .در كامپوند نيز ركوردهاي ثبت شــده در بخــش زنان و مردان قابل قبول و در حد ركورد جهاني است.در بخش مردان ركوردها بالاي 700 و در زنان 690 اســت. بدون شك اگر كمانداران ما بتوانند هميــن ركوردها را در كاپ آســيايي تايلند بزننــد نه تنها مدال كسب ميكنيم، بلكه موفق به كسب ســهميه انفرادي بازيهاي جهاني لهستان كه تيرماه سال آينده براي رشتههاي غيرالمپيكي است نيز ميشويم.» رضا كيارستمي ادامه ميدهد: «شرايط مالي فدراسيون خوب نيست اما تا به الان هيچ صحبتي براي لغو اعزام تيمها به مســابقات تايلند نشده است اما در جلسهاي كه شنبه با حضور رييس فدراسيون و مدير تيمهاي ملي داريم، تصميم نهايي گرفته ميشود كه آيا با توجه به شرايط بد مالي فدراسيون امكان اعزام تيم به اين رقابتها وجود دارد يا خير؟ و در صورت اعزام با چه ظرفيتي تيم در اين مسابقات شركت ميكند».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.