زنان به دنبال كسب سهميه بازيهاي پاراآسيايي

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تيمهاي ملي واليبال نشسته زنان و مردان اواخر خرداد ماه به رقابتهاي قهرماني آســيا شــانگهاي چين ميروند. اين رقابتها براي كســب سهميه ورودي بــه مســابقات 2018 هلند و بازيهاي پاراآسيايي 2018 جاكارتا اندونزي است. البته تيم ملي مردان به خاطر قهرماني در بازيهاي پارالمپيك ريو اين دو ســهميه را كسب كرده اســت اما تيم بانوان براي كسب سهميه بايد در اين رقابتها شركت كند. بر همين اساس هفته آينده كادرفني تيم بانوان مشــخص ميشود تا فروردين اولين اردوي تيم ملي واليبال نشسته زنان و مردان برگزار شود.در پايان اين اردو 12 نفر از برترينهاي واليبال نشسته زنان و مردان براي حضور در چين مشخص ميشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.