ديدار وزير ورزش با ابوالفضل آرميده

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

در آستانه سال نو، مسعود سلطانيفر، وزير ورزش و جوانان ضمن ديدار با ابوالفضل آرميده، كشــتيگير نوجوان كشورمان، در جريان آخرين وضعيت او قرار گرفت.

ابوالفضل آرميده، كشــتيگير نوجوان كشــورمان كه از يك بيماري سخت نجات پيدا كرده اســت، به همراه دكتر غلامرضا نوروزي رييس فدراســيون پزشكي ورزشي و دكتر تــورج ملك محمدي رييس كميته پزشــكي فدراســيون كشــتي با مســعود ســلطانيفر، وزير ورزش و جوانان در محل اين وزارتخانه ديدار و گفتوگو كردند.

ســلطانيفر پس از آن كه در جريان آخرين وضعيت اين كشتيگير قرار گرفت، گفت: «منتظــر آن روز خواهيم بود كه هر چه زودتر تــو را روي ســكوي بينالمللي ببينيم و اين امر محقق خواهد شد».

در ايــن ديدار همچنين نــوروزي از حمايتهاي وزير تشــكر كرد و از اقدامات دكتر شــاهي و صالحي رياست بيمارستان امام خميني )ره( قدردانــي كرد. در پايان ايــن ديدار وزير ورزش و جوانان كه به طور مرتب پيگير احوالات ابوالفضل آرميده بود، هديهاي را در آستانه سال جديد به او اهدا كرد.

آخرین ردهبندي فرنگي كاران جهان اعلام شد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.