هفته جاري، انتخابي تيم ملي پاراتكواندو

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

رقابتهاي انتخابــي تيم ملي پاراتكواندو هفته جاري برگزار ميشــود تا هوگوپوشــان منتخب پس از تعطيلات نوروز اردوهاي تيم ملي را شــروع كنند. تيم ملي پاراتكواندو پس از برگزاري اردوهاي آمادهســازي خود اواخر ارديبهشــت ماه نيز به يك مســابقه بينالمللي اعزام ميشود تا نفرات جوان محك بخورند. تيم ملي پاراتكواندو خود را براي مسابقات آسيايي كرهجنوبي كه اوايل تيرماه برگزار ميشود آماده ميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.