پویت: توس در فکر رفتن نیست

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان - گابريله ماركوتي ‪Gabreile Marcotti‬

بله اتفــاق افتاد و تا ســالها درباره آن حرف ميزنند. هيــچ تيمي در تاريخ رقابتهــاي اروپايــي از ابتــداي جــام باشــگاههاي اروپا تا سهشنبه هفته پيش نتوانست باخت 4 بر صفرش در بازي رفت را جبران كند.

در جــام باشــگاهها، نــه در ليــگ قهرمانان. نه در جــام در جام، نه در جام يوفا، ليگ اروپا و نــه حتي در جام اينتر توتــو. در 185 بار قبلي كه يك تيم بازي رفت را 4 بر صفر باخته بود، آن تيم صعود نكرده بود. اين واقعيــت به تنهايي كافي است تا به اهميت كاري كه بارسلونا برابر پاريســنژرمن در بازي احتمالات بعيد انجام داد پي ببريد اما جز اينها، چيزهاي ديگري هم هست. در هفت دقيقه سه گل زده شد و دو گل هم در وقتهاي اضافه. چنين اتفاقي بيســابقه نبود اما به شدت نــادر بود. اينكه هر دو اتفاق در يك بازي رخ دهد هم البتــه آنقدر غيرمحتمل بود كه پيدا كردن الماس در بيابان.

بعــد از آن هم يك واقعيت ديگر بود كه پاريسنژرمن هرگز در هيچ تورنمنتي بيش از 6 گل نخورده است، همان تعداد گلي كه چهارشــنبه شــب از بارســلونا دريافــت كرد. همچنيــن اينكه مربياش اوناي امري در 13 مورد از بازيهاي رفت و برگشــتي كه در تورنمنتهاي اروپايي مربيگري كــرده، تيمش را به مرحله بعد رسانده است.

در واقــع او در 20 مورد از 21 بازي رفت و برگشت تيمهايش در تورنمنتهاي مختلــف، مربي بوده كه شــاگردانش به مرحله بعد صعــود كردهاند. يك واقعيت ديگر هم اين اســت كه لوييــس انريكه، مربي بارسلونا در پايان اين فصل ميرود. اردكهاي عليل ميتوانند بال و پر بزنند اما آنها به ندرت اوج ميگيرند.

اين پس زمينه داســتان اســت. اين محتواي ماجراست. اين عمق غيرمحتمل بــودن اتفاقي بود كه در نوكمپ رخ داد و اين شرح روزگاري است كه داريم البته در مقياسي بزرگتر. اتفاقي كه در نوكمپ رخ داد بخشــي از تاريخ مشترك ما بهعنوان دوســتداران فوتبال يا در واقع طرفداران ورزش بود.

چنين اتفاقاتي چيزهايي هستند كه زماني به رويداد «كولرآبي» معروف بودند، اتفاقي كه همه هواداران بارسلونا را با هم متحــد كرد: از آن هــواداري كه با پرچم استلادا )پرچم ايالت كاتالونيا( ميخوابيد و اســم ماهيهايش را ليونل، پپ و گامپر ميگذارد، تا فوتبالدوســت اهل آلاباما كه پدرش نــام او را به خاطــر علاقهاش به برايانت، بير گذاشــته و روز ســرود ملي برايش يك رويداد مذهبي است.

اولــي احتمالاً با تكتــك ثانيههاي بازي مرده و زنده شــده است و هنوز هم از خوشــي خوابش نميبرد و دومي شايد به صــورت تصادفي صحنههاي مهم بازي را در شــبكههاي اجتماعي ديده باشد اما اتفاقي كه افتاد هر دو دسته را تحت تأثير قــرار داد چون همه معناي بازگشــت را ميفهند. اتفاقاتي مانند اين و ميزان نادر بودنش اســت كه به ما طرفداران ورزش اجازه ميدهد همچنان باور داشته باشيم.

اين اتفاق يك شــرح ريزتر هم دارد. ايــن اتفاق بــراي يك هــوادار تصادفي خوشايند نيســت اما اگر هنوز داريد اين مطلب را ميخوانيد، آن وقت بايد حدس بزنم كــه ميدانيــد و آنقدر بــه فوتبال اهميت ميدهيد كه درك كنيد در ادامه چه اتفاقاتي رخ ميدهد. اپيزودهاي فردي اهميتي بيشتر از حد نرمال پيدا كردند و شما ميتوانستيد حداقل شش هفت مورد از حوادثي كه به ســود بارسلونا رخ داد را بشماريد.

اگر هر يك از آنها به شــيوهاي ديگر رقم ميخورد، داستان ميتوانست پاياني متفاوت داشــته باشــد. آنهــا تصميمات داوري بودند كه ميتوانســتند به ســود پياسجي باشــند كه دو تــا از بارزترين آنها زماني رخ دادند كه سانتر دراكسلر با دست باز شده خاوير ماسكرانو متوقف شد و ديگري زماني كه لوييس سوارس تحت فشــار از سوي ماركينيوس به زمين افتاد و حركتش منجر به پنالتي شد كه نتيجه را 5 بر يك به ســود بارسلونا كرد. بسته بــه مكاني كه بازي را ميديديد، دقتتان در مورد اتفاقاتي كه رخ داد بهتر ميشد. نظر شــخصي من اين است كه در صحنه ماركينيوس و سوارس، نبايد پنالتي اعلام ميشــد و در صحنه ديگر هم با توجه به بيثباتي در چنين شــرايطي ميتوانست پنالتي به سود حريف باشد.

با اين حــال هيچ يك از اين اتفاقات و اتفاقــات ديگــر مثل موقعيــت تك به تكي كه ديماريــا و كاواني خراب كردند دستاورد بارسلونا را كمرنگ نخواهد كرد و ايــن اتفاق تا ســالها در يادها ميماند و باوري جديد را شــكل خواهد داد. اين اتفاق همچنين يادآور اين موضوع بود كه موفقيتهاي بزرگ در قالبهاي انفرادي شكل ميگيرند.

بعضــي از اين موفقيتهــا را خودتان ميســازيد، بعضي ديگر را به شــما هديه ميدهنــد، بعضي از آنها بايــد زير پايتان فروبريزند و به هر دليلي نميريزند و بعضي هم از آسمان برايتان فرود ميآيند. بارسلونا با استفاده از تمامي اينها يك داستان زيبا و ماندگار را خلق كرد. منبع :

گاس پويــت، مربــي تيــم شــانگهاي شــنهواي چيــن كــه كارلوس توس در آن توپ ميزند، شــايعاتي كــه درباره خــروج اين بازيكن آرژانتيني شكل گرفته است را تكذيب كرد و گفت اين شايعات به هيچ عنوان روي عملكرد ستاره ســابق يوونتــوس تأثيــر نخواهد گذاشــت. از آنجايي كه توس هنوز نتوانسته در تيم جديدش انتظارات را برآورده كند، شــايعاتي شــكل گرفته مبني بر اينكه او ميخواهد به آرژانتين برگردد. پويت اما درباره بازيكن 32 سالهاش كه ماه ژانويه با قراردادي 11 ميليون يورويي از تيم بوكاجونيورز خريدار شد، به روزنامه اوله آرژانتين گفت: «مشكل اصلي توس در اينجا زبان و غذا است. من هم اين مشكلات را دارم. توس هم مانند من نميتواند چيني صحبت كند و مدام يك مترجم ميخواهد وگرنه نميتوانــد با ديگران ارتباط برقرار كند. خوشبختانه او ميتواند كمي ايتاليايي و انگليسي صحبت كند. هفته پيش او همراه با فردي گوارن و مورنــو، يك غذاي چيني خوردنــد اما به جز آن يك مورد او ديگــر هرگز هيچ غــذاي چيني را امتحان نكرده اســت. زمان زيادي طول خواهد كشيد تا او به غذاهاي چيني عادت كند. بــا اين حال او هيچ مشــكلي بــراي تطبيق دادن خودش با زمان چين ندارد و براي خوابش مشكلي پيش نيامده است. خانواده او اينجا در كنارش هستند و اين باعث ميشــود كه احساس خوبي داشته باشد. زماني كه او به خانهاش برميگردد، كســاني آنجا حضــور دارند كــه منتظر ديدنش هستند. شايعاتي درباره رفتن توس از چين هست اما اين شايعات روي او تأثير نخواهد گذاشت».

ديلــي میل- پاري ســن ژرمن در يــازده دقیقــه پاياني بــازي با بارســا تنها 4 پــاس درســت داد كه 3 تاي آنها، شــروع مجدد بــازي بعد از گلهاي بارســا بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.