برنامه کامل لوییس انریکه

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

براي مســاوي بــازي ميكردنــد و اصلا برد نميخواســتند». هم مرتكب همين اشتباه شــد و تلاش ميكرد زمان را به آخر برســاند به جــاي اينكه در آن بازي كنــد. در دقيقه 87 و با نتيجه 3 بر يك پاريســنژرمن بــازي را باخت قبل از آنكه بارســلونا ببــرد و تصميمات غلط امري هم ناشــي از چارچوب ذهني غلط او بود. دو تعويض دفاعي، ســرژه اوريه و گريگورز كريچووياك پيغام منفي داشتند در حالي كه خاوير پاستوره با حفظ توپ ميتوانست به تيم كمك كند.

بعد از حذف به دست بلغارستان، ژرار هوليه مربي فرانســه آن باخت را «فاجعه بارترين ســناريوي قابل تصــور» توصيف كــرد. در كاتالونيا هم هميــن اتفاق افتاد. آن موقع ديويد ژينولا را مقصر دانســتند و هوليه استعفا كرد.

معلوم نيست اين باخت روي آينده امري چه تاثيــري بگذارد، حالا هم بايد يك مقصر پيدا كرد چه مربي باشــد چه بازيكنان يا داور به هر حال بايد ســوال كرد از رهبران تيم كه نتوانســتند يك بازي رفت و برگشــت را مديريت كنند و از نتيجهاي كه دست نيافتني مينمود، مراقبت كنند.

لوييس انريكه مربی بارسلونا بعد از آن باخت تحقيرآميز در پايتخت فرانسه به شــدت مورد انتقاد قرار گرفت اما واكنش بی نظير او همه چيز را به نفعش عوض كرد و تيمش را به مرحله يك چهارم نهايی ليگ قهرمانان اروپا برد. بعد از شــب كابوس وار پاريس، بارسلونا به سختی 2 بر يك لگانس را شكست داد و انريكه تصميم گرفت از سيســتم 3-3-4 به 4-3-3 تغيير روش دهد به اين معنا كه ســرخی روبرتو در زمان مالكيت توپ به خط ميانی اضافه شود. روبرتو در بازی برگشــت در تركيب اصلی قرار نگرفت و انريكه به رافينيا بازی داد اما او از روی نيمكت به بازی آمد و گل سرنوشت ساز ششم را زد. اين تغيير شيوه يكی از عوامل كليدی تحول اخير بارسلونا بود كه باعث پيروزی 2 بر يك برابر اتلتيكومادريد و دو برد ديگر برابر اسپورتينگ خيخون و سلتاويگو در مجموع با نتيجه 11 بر يك قبل از پيروزی به يادماندنی برابر پاریسنژرمن شد. در چهار بازی با سيستم جديد، بارسلونا 19 گل زده و 3 گل خورده.

علاوه بر امثال جرارد پيكه كه نقش مربی را در اين بازگشت به يادماندنی برجســته كردند، رسانه های اســپانيايی نيز از مربی تمجيد كردند. روزنامه مادريدی مــاركا كار انريكه را يك برنامه كامل توصيف كرد و «اســپورت» نوشت:«سه تصميم انريكه اين بازگشت را ممكن كرد»

يكی از اين تصميم ها اين بود كه انريكه در پايان فصل از بارســلونا می رود تا هرگونه تنشی ميان او و تيم از بين برود.

حالا همه چيز به نفع بارسلونا تغيير كرده، اين تيم به فينال جام حذفی رسيده، در قرعه كشی مرحله يك چهارم نهايی ليگ قهرمانان حضور دارد و صدر جدول لاليگا را به خود اختصاص داده. سيستم 4-3-3 و لوييس انريكه آن را ممكن كردند هر چند شايد هيچ كس باور نداشت.

ديلي میل- رونالدو در كنار جام كنفدراسیون ها. البته ستاره پرتغالي به جام قهرماني دست نزد چون معتقد است تیمش را در اين رقابتها كه در روسیه برگزار ميشود، طلسم ميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.