اینفانتینو: اشتباهات داوري کمتر ميشود

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

جانــي اينفانتينو رييــس فيفا ميگويد بازگشت اعجاب انگيز بارسلونا يادآور توانايي منحصر به فرد فوتبال در خلق شگفتي است و تغيير قوانين بايد با احتياط كامل انجام شود.

او در حاشــيه نشســت اجرايي فيفا در لندن گفت: «آنچه شــما ديديد يك مســابقه باورنكردني بود و نشــان داد فوتبال چه ورزش جذابي اســت.» تصميم داور آلماني بازي براي اعلام يــك ضربه پنالتي به ســود بارســا در وقتهاي تلف شــده كه منجــر به گل پنجم كاتالانها شــد، در اين نتيجه موثــر بود، در حالي كه تصاوير تلويزيوني نشــان داد مدافع پاريســنژرمن كمترين برخورد را با لوييس ســوارس داشت. سال گذشته نهاد قانونگذاري فوتبال موســوم بــه IFAB اجازه اســتفاده از كمــك داور ويدئويــيVAR( ) را در چهار وضعيــت تعيينكننده صادر كــرد: وقتي گل زده ميشود، پنالتي، اخراج و هويت نامشخص. اينفانتينو كه از VAR حمايت كرده گفت:«ما در بحث با IFAB تاكيد كرديم براي دســت زدن به قوانين فوتبال بايد خيلي مراقب باشيم چون روي فوتبال حساسيت خيلي زيادي وجود دارد. وقتي شما احساس ميكنيد همه چيز را ديده ايد به شــما گفته ميشود كه چيزي از چشــمتان دور مانده. اميدوارم با اســتفاده از كمــك داور ويدئويي در آينده اشــتباهات ما كمتر شود. در اين مورد نميدانم واقعا اشتباه بود يا نه اما در آينده از بروز اشــتباهات آشكار جلوگيري ميشود ».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.