آلگري: صعود بارسلونا خوشایند نیست

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

صعود بارســلونا به يك چهــارم نهايي ليگ قهرمانان، هــواداران فوتبال را مبهوت و شگفت زده كرد اما يك نفر، مربي يوونتوس، ماســيميليانو آلگري از پيروزي شگفت انگيز بارسلونا ناراحتتر است. او در كنفرانس خبري بازي يوونتوس با ميلان گفت:«با تمام احترام به پاريســنژرمن، اينكه بارســلونا به مرحله يك چهارم نهايي رســيده خوشــايند نيست چون ما هم ممكن است به اين مرحله صعود كنيم. حالا ديگر طبيعي است كه بارسلونا به همراه بايرن مونيخ و رئال مادريد شانسهاي اول قهرماني در ليگ قهرمانان باشند.»

آلگري كه هنوز قــراردادش با يوونتوس را تمديــد نكرده و شــايعاتي درباره رفتنش به بارســلونا در فصل آينده هم مطرح شــده، ادامه داد:«شــب زيبايي در فوتبال بود و فكر ميكنم در تاريخ فوتبال ماندگار شــود چون به يــاد نمــيآورم هيچ تيم ديگــري چنين بازگشــت خوبي را رقم زده باشد. كار آساني نبود. با ســابقهاي كه از بارسلونا داشتيم اين بــازي خيلي فني نبود اما براي همين اســت كه فوتبال جذاب و زيبا است، گاهي چيزهايي پيــش ميآيد كه هيچ كــس نميتواند پيش بينــي كند. اين نتيجه نشــان ميدهد كه در بازي سهشــنبه با پورتــو نميتوانيم خودمان را صعــود كرده بدانيم چــون دو گل در خانه حريــف زدهايم و در ليگ هم هشــت امتياز برتري ما هيچ چيز را ثابت نميكند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.