تمدید قرارداد راکیتیچ تا 2021

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

ايوان راكيتيچ موافقت كرد قراردادش با بارســلونا تا ســال 2021 تمديد شــود. بازيكن 28 ســاله تيم ملي كرواسي كه در ســال 2014 با حــدود 20 ميليون يورو از سويا به بارســلونا آمده، دو قهرماني ليگ و دو قهرماني جام حذفي و يك قهرماني اروپا را با اين تيم به دست آورده. بر اساس اعلام باشگاه مبلغ فسخ قرارداد او بعد از تمديد به 125 ميليون يورو رسيده. قرارداد قبلي او تا سال 2019 اعتبار داشت.

او در بــازي رفت برابر پاريســنژرمن در تركيــب اصلي نبود اما در بازي برگشــت حضــور داشــت و نقش موثري ايفــا كرد. او در مصاحبهاي بــا CNN گفت:«باوركردني نيســت. ما غيرممكن را ممكن كرديم. آنچه چهارشــنبه اتفاق افتاد قابل توضيح نيســت. بازي ديوانه كنندهاي بود و من خوشحالم كه بخشي از تيم بودم.» راكيتيچ كه ديروز قرارداد جديــدش را امضا كــرد، در 145 بازي براي بارســلونا 23 گل زده كه شايد مهمترينشان در فينال دو سال قبل مقابل يوونتوس بود. او گل اول بــازي را زد و تيمش در نهايت 3 بر يك به پيروزي و قهرماني رسيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.