نوكمپ به صعود بارسا ايمان داشت

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان - مهديار غفاري ‪Mahyar Gaffari‬

اعداد بيرحمند. شكســت خانگي 5 بريك آرســنال مقابل بايرن جاي دفاع باقي نميگذارد. بعد از شــب هولناك ورزشگاه امارات، چرتكهها خيلي زود به كار افتاد. رسانهها خبر دادند شكست 10 بر 2 در مجموع، بزرگترين ناكامي تيمهاي انگليســي در مسابقات اروپايي است. طرفداران جدايي ونگر شــبكههاي اجتماعي را با هشــتگ «ونگر اوت» تسخير كردند. حتي برخي معتقــد بودند كــه او بايد بلافاصله بعد از اين بازي اخراج شــود. گيوتين را آماده كنيد.

اعداد اما هميشه حقيقت را بازگو نميكنند. آنچلوتي هم در پايان بازي اعتراف كرد كه اين نتيجه بازتابي از وقايع بازي نيست. نيمه اول بازي يكي از بهترين نمايشهاي اين فصل آرسنال بود و اين تيم لياقت زدن بيش از يك گل را داشت. آرسنال در نيمه دوم هم بهتر شروع كرد و اميدوار بود حداقل با يك برد خوب وداع ســزاوارانهاي با ليگ قهرمانان داشته باشد، ولي حكم «پنالتي – اخراج» بازي را كشت. سيديروپولوس در اين صحنه به كوشيلني كارت زرد داد، ولي داور پشــت دروازه در اتفاقي نادر تصميم گرفت به داور وســط مشورت بدهد و ناگهان رنگ كارت تغيير كرد. بدشانسي محض. مثل بازي رفت دفاع آرسنال با خروج كاپيتان از هم پاشــيد. در آليانتس هم بازي تا دقيقه 50 يك بر يك بود، ولي با مصدوميت و خروج كوچيلني بايرن به چهار گل ديگر رســيد. در امارات هم اين ســناريو تكرار شــد. از طرفي آرســنال ده نفره دليلي براي بســتن بازي نداشت. تيمي كه حذف شــده با چه توجيهي بايد در خانه عقب مينشســت و دفاع ميكرد؟ فوتبال هم تصميم گرفته بود روي بيرحمش را به ونگر نشان دهد و تمام ضدحملات بايرن تبديل به گل شد.

با اين شكســت موقعيت سرمربي فرانسوي شكنندهتر از هميشه به نظر ميرسد. كارگردان تلويزيوني در دقايق پاياني چند نماي بسته از پلاكاردهاي «ونگر برو» به تصوير كشيد. موافقان تغيير معتقدند سرمربي جديد ميتواند آرسنال را به قهرماني در ليگ برتر و شايد ليگ قهرمانان برساند، ولي احتمال چنين پيشامدي چقدر اســت؟ قهرماني در ليگ برتر سال به سال سختتر ميشــود. در اين فصل شــش تيم مدعي قهرماني بودند و اگر معجزهاي رخ ندهد مربيان روي بورســي مثل مورينيو، كلوپ و گوارديولا هم دست خالي ميمانند. منچســتريونايتد با سابقه و سرمايه بيشتر بعد از فرگوسن از مربع مدعيان خارج شــده و در دو فصل گذشــته در ليگ اروپا بازي ميكند. چه تضميني وجود دارد كه جانشين ونگر هم سرنوشت مشابهي نداشته باشد و در اين رقابت سخت آرسنال به ردههاي پايين سقوط نكند؟ فراموش نكنيم ونگر در 16 سال اخير توانسته آرسنال را بيوقفه به ليگ قهرمانان برساند.

پارچه نوشــتهاي در حمايت از ونگر در شــروع بازي از ديد كارگردان پنهان نماند؛ «تشــكر بابت 20 سال» و تصوير جامهاي مهمي كه او گرفته. ســه قهرماني ليگ برتر و 6 قهرماني جام حذفي. بيشــتر اين قهرمانيها در دهه اول مربيگري او به دست آمده. قهرمانيهاي آرسنال در سالهاي اخير به دو جام حذفي محدود ميشــود. ترديدي نيست كه موفقيتهاي ونگر با شــروع كارش در آرسنال قابل مقايســه نيست. يكي از دلايل اين افت ورود سرمايهگذاراني مثل آبراموويچ و شيخ منصور است كه معادله قدرت را تغيير داده است. از طرفي برخي از منتقدان معتقدند كه نوآوريهاي ونگر در دهه 90 ديگر تازگي ندارد، حتي كهنه شده و نميتواند به موفقيت ختم شود. با اين حال او در همه اين ســالها تيمي ساخته با وجود هزينه كمتر در جمع مدعيان بوده، فوتبالي تماشــايي بازي ميكند و نســبت به رقيبانش نوسان كمتري دارد. در اين شرايط چرا باشگاه بايد ريسك تغيير مربي را بپذيرد؟

قبــل از بازي گروهي از هــواداران مخالف از مكان ورزشــگاه قبلي در هايبري تا امارات تظاهرات اعتراضي برگزار كردند، ولي آنها فراموش كردهاند كه بدون ونگر شــايد مجبور بودند هنوز در هايبري قديمي و 38 هزار نفري بازي كنند. ســاخت همزمان ورزشــگاه جديد نياز به اجراي سياســتهاي رياضتي داشت و هنر ونگر بود كه توانست تيم را با وجود فروش ستارگانش در كورس نگه دارد. هواداران بابت فراموشــي گذشــته آرسنال ممكن است بهاي ســنگيني بپردازند، اگر باشــگاه و ونگر تسليم اين فشارها شوند. خطر اينكه آرســنال بدون ونگر به يك باشــگاه معمولي تبديل شــود از روياي قهرماني محتملتر است.

«تا زماني كه يك درصد شــانس هســت، 99 درصــد ايمان خواهيم داشت». نيمار وقتي بعد از شكست 4 بر صفر در بازي رفت اين را در صفحه شخصياش نوشت كه كمتر كسي به صعود بارسا اميد داشت. بعد هم اضافه كرد: «براي آنهايي كه ايمان دارند هيچ چيز غيرممكن نيســت». ولي شايد حتي خود او هم وقتي در دقيقه 88 بازي پشت ضربه ايستگاهي قرار گرفت آماده شده بود تا دقايقي ديگر با ليگ قهرمانان خداحافظي كند. مهاجم 25 ســاله برزيلي كه در طول اين فصل به خاطر آمار نه چندان مناســب گلزني مورد انتقاد رســانهها بوده تا آن دقيقه از بازي چهارشنبه شب نمايش قابل قبولي داشــت. يك پنالتي هم در اوايل نيمه دوم گرفت كه توسط مسي به گل دوم تيم تبديل شد.

بارســلونا كه براي صعود به برد با اختلاف پنج گل نياز داشــت بازي را خيلي خوب شــروع كرد و در دقايق ابتدايي توســط لوييس سوارس به گل رسيد. نفوذ شجاعانه اينيستا به محوطه جريمه و گل به خودي مدافع پاري ســن ژرمن باعث شد تيم لوييس انريكه با پشتوانه دو گل برتري به رختكن برود. در شــروع نيمه دوم هم به گل سوم رسيدند تا بعد از قرباني شدن در شــب سن ولنتاين در پاريس حالا آماده احياي دوباره باشند. در اين شرايط گل ادينســون كاواني تيري بر پيكر بارسا بود. سكوت نوكمپ را فرا گرفت. حالا براي صعود بايد سه گل ميزدند، آن هم فقط در 30 دقيقه. از اين زمان هم 27 دقيقه گذشت وگلي به ثمر نرسيد. ولي برخلاف هميشه كه برخي از هواداران زودتر ورزشــگاه را ترك ميكنند، اين بار نوكمپ همچنان مملو از جمعيت بود. طرفداران هم به بازگشت تيم ايمان داشتند و در انتظار بودند.

ضربه كاشــته پاي راســت نيمار بي نقص بود. بهترين ضربه ايستگاهي كه در اين ســالها از او به ياد داريم به زيبايي تبديل به گل چهارم بارســا شــد. بعد از آن هم 7 دقيقه درخشانترين نمايش نيمار، در تيمي كه اميد بــه پيروزي و ايمان به صعود مشــخصه بارز آن بود. اشــتباه داوري هم به كمــك بلائوگرانا آمد و گل پنجم را نيمار از روي نقطه پنالتي در دقيقه 90 به ثمر رســاند. و بالاخره معجزه در آخرين ثانيههاي بازي: توپ برگشتي در آخرين ضربه ايســتگاهي مسابقه به نيمار رسيد. او به جاي ارسال بي هدف و مســتقيم با تســلط خاصي مكث كرد و يك پاس هدفمند پشت مدافعان پاري ســن ژرمن فرســتاد. اولين گل فصل سرخي روبرتو معنايي جز حذف تيم فرانسوي نداشت. اشك در چشمان اوناي امري و شادي غير قابل وصف لوييس انريكه. بزرگترين بازگشت تاريخ فوتبال در ساعت 22:24 چهارشنبه شب در نوكمپ!

لوييــس انريكه قبل از بازي گفته بود: «اگر آنها توانســتند 4 گل بزنند پس ما هم ميتوانيم 6 گل بزنيم» و حالا اين اتفاق افتاده اســت. هواداران، مربيان و بازيكنان بارسا به پيروزي ايمان داشتند و در نهايت به آن رسيدند. بارسلونا براي بار دوم در اين مسابقه زنده شد و حالا همانند ده فصل گذشته بــار ديگر در ميان تيمهاي حاضر در مرحله يك چهارم نهايي ليگ قهرمانان اروپا اســت. ولي اين پايان كار نيست. جملهاي كه در پايان بازي چندين و چند بار توســط بازيكنان تكرار شــد «هنوز تمام نشده است». حالا لوييس انريكه و يارانش براي يك سه گانه ديگر خيز برداشته اند!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.