ونگر به پاري سنژرمن ميرود؟

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

مديران آرســنال سكوت خود درباره آرســن ونگر را شكستهاند. پاري ســنژرمن به دنبال جذب اين مربي آرسنال است. هيات مديره آرسنال در اقدامي نامتعارف بيانيهاي صادر كردهاند و در آن اوضاع ونگر را شفافسازي كردهاند. طرفداران آرسنال خواهان رفتن ونگر در پايان فصل هستند. در اين بيانيه آمده كه تصميم بر ســر اينكه ونگر برود يا بماند تنها بستگي به خود اين مربي ندارد و نظر هيات مديره هم مهم است. در اين بيانيه نوشته شده: «ما كاملا آگاهيم كه توجهها روي باشــگاه متمركز است و بحث و جدلهاي موجود را درك ميكنيم. آرســن تا پايان فصل قرارداد دارد. هر تصميمي كه گرفته شــود دوطرفه خواهد بود و در زمان مناســب به روش مناسب اعلام خواهد شد ».

ونگر حمايت كامل استن كروئنكه، كه اكثريت سهام آرسنال را دارد به همراه دارد اما طرفداران آرســنال بسيار عليه او موضع گرفتهاند. خود ونگر گفتــه كه نظر طرفداران روي تصميم نهايي او اثر دارد: «بله، نظر طرفداران روي تصميم من تاثير خواهد داشــت. من بايد همه چيز را بررسي كنم. نظر طرفداران مهمترين عامل نيســت اما البته كــه آن را در نظر ميگيريم اما ببينيد كه دو هفته قبل همه ميگفتند لوييس انريكه احمق اســت و بايد از بارسلونا برود. او امروز قهرمان است. شغل ما همين است ديگر».

گفته ميشــود ناصر الخليفه، رييس باشــگاه پاري سنژرمن بهشدت طرفدار ونگر است و بارها تلاش كرده او را به فرانسه برگرداند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.