لسآنجلس گلكسي در پي زلاتان

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

لسآنجلس گلكسي به دنبال جذب زلاتان ابراهيموويچ در تابســتان اســت. ايــن باشــگاه كاليفرنيايي ايــن مهاجم ســوئدي كهنهكار را زير نظــر دارد و به او پيشــنهاد دستمزدي داده كه در تاريخ MLS بيسابقه است. آنها بر اين باورند كه اثري كــه زلاتان بر فوتبــال آمريكا ميگذارد معادل اثر ديويد بكام بر فوتبال اين كشور است. زلاتان قراردادي يكساله با منچســتريونايتد دارد كه قابل تمديد به دو ســال اســت. اين بازيكن 35 ساله هنوز با تمديد موافقت نكرده اســت و با شــرايط فعلي، او در تابستان بازيكن آزاد خواهد شد. ژوزه مورينيو بيترديد دوست دارد اين بازيكــن را نگه دارد، بهويژه كه او 26 گل در تمامــي رقابتها زده و در اولين فصل حضور در ليگ برتر نمايشــي درخشان داشته است.

او گل پيروزي مقابل ســاوتهمپتون در فينال جــام اتحاديه را هم زد و اولين قهرماني مورينيــو در اولدترافورد را رقم زد. ابراهيموويچ در تابســتان ميتواند به گلكســي بپيوندد، همانطور كه بكام در ســال 2007 از رئال مادريــد راهي اين تيم شد. گزارش رسانههاي آمريكا حاكي از آن اســت كه ســران گلكسي مطمئن هســتند بخت قابل توجهي براي جذب او دارند.

زلاتان در يونايتد 220 هزار پوند در هفته دســتمزد ميگيرد، و پردرآمدترين بازيكن MLS هم كاكا اســت كه سالانه در اورلانــدو ســيتي 89/5 ميليون پوند درآمد دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.