بازیكنان استقلال یك سال پولشان را نگیرند

Iran Varzeshi - - استــــــــــقلال -

پيشكسوت استقلال عنوان كرد كه مصاحبههاي زماني نوعي خودزني اســت ولي بازيكن هم حق ندارد به خاطر مسائل مالي اعتصاب كند و اگر مدعي اســت براي پيراهن بازي ميكند يك سال از پولش بگذرد. شاهين بياني درخصوص اتفاقات روزهاي اخير و تمرين نكردن بازيكنان اســتقلال و اظهارات عضو هيأت مديره اين باشــگاه اينطور صحبت ميكند: «حركتي كه منصوريان و بازيكنان استقلال انجام دادند، يك واكنش به صحبتهاي حســن زماني عضو هيأت مديره استقلال بود، خوب نيست كه اختلافات به مطبوعات كشــيده شود.» بياني در ادامه ميگويد: «اتفاقات اخير را بايد به دو بخش تقسيم كرد اما درست نيست بازيكن بخواهد در مورد مسائل مالي حرف بزند. 17 ســال در اســتقلال بازي كردم و روي هم يك ميليون هم دريافتي نداشــتم، ولي اينكه بخواهم بگويم از استقلال طلبكارم، اصلاً كار درســتي نيست. براي من جاي سوال است، بازيكني كه دو ميليارد قرارداد ميبنــدد، فرض بر اينكه 300 ميليون آن را گرفته باشــد، آيا يك ميليارد و 700 ميليون ديگر را ميبخشــد؟ شــايد الان پول را نگيرد، ولي تا ريال آخر را از باشگاه با شكايت هم شــده ميگيرد. آقاي بازيكني كه ميگويي اســتقلالي هستي، يك ســال به خاطر اســتقلال از پولت بگذر. چطور ما گذشتيم و ديگران ميگذرند، شما هم اين كار را انجام بده.» بازيكن سابق اســتقلال در خصوص قراردادهاي بسته شده ميگويد: «براي من از ابتداي فصل تا امروز سوال است كه اگر اين باشگاه پول نداشته، چطور يك ميليارد و 200 ميليــون تومان با يك بازيكن قرارداد امضا كرده اســت؟ آخر كدام كارشناســي با بازيكني مثل امين حاجمحمدي يك ميليارد و 200 ميليون قــرارداد ميبندد كه از 17 بازي ابتداي فصــل حتي يك بازي را هم روي نيمكت ننشسته است؟ از سوي ديگر تيمهاي آكادمي باشگاه استقلال پول ندارنــد و خانوادهها بايد هزينه بازيكنان را بدهنــد. هواداران اول فصل از همين بازيكنــان كه اعتصاب كردند حمايت كردند و آنها بايد حالا از جان و دل بازي كنند».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.