پادواني فرشته نجات نیمكت نشین

Iran Varzeshi - - استــــــــــقلال -

بلكــه بعضي مواقع در نقش يك مهاجم به استقلال كمك ميكند و باعث ميشود تا منصوريان نفس راحتي بكشد.

در روزهايي كــه منصوريان به خاطر دفاع متزلزل اســتقلال مجبــور بود دايما بازيكنــان جديــدي را در تركيب بگذارد خريــد پادوانــي اتفاقي بود كه ســرمربي استقلال را به خواسته اش رساند. هرچند كه در وهلــه اول پادواني آماده نبود اما به مرور عصاي دســت منصوريان شد و حالا نقش پررنــگ او در بازيهاي بزرگي مثل بازي با الســد، شــهرآورد و حتي بازي با التعاون خودش را نشان داد.

پادواني در بازي با ســايپا هم يك گل ســه امتيازي براي استقلال زد و دل همه هواداران را شاد كرد.مدافع برزيلي استقلال روابط عمومي قوي هم دارد و در بعضي از بازيها واكنشهايي نشــان ميدهد تا دل هــواداران را به دســت آورد. پادواني رفته رفته اين روزها به چهره محبوب هواداران تبديل ميشــود و بازيهاي خوب او باعث شده يكي از بهترين خارجيهاي ليگ برتر باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.