لكوموتیو فردا ميآید

Iran Varzeshi - - استــــــــــقلال -

ديــدار تيمهــاي اســتقلال و لكوموتيو روز دوشــنبه در ورزشگاه آزادي تهران برگزار خواهد شــد و حريف آبي پوشــان تهراني ساعت 11:20 روز يكشــنبه بــه تهــران ميآيد و ســاعت 19 در ورزشــگاه آزادي يك جلســه تمريني را پشت سر ميگذارد.

اين سومين ديدار تيم استقلال در مرحلــه گروهي رقابتهاي ليگ قهرمانان آسيا اســت. استقلال در دو بازي قبلــي خود يك برد و يك تســاوي به دســت آورده است كه به همراه همگروهيهاي خود ســه امتيــاز دارد و اين نكتــه ميتواند اســتقلال را براي ادامه راه اميدوار كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.