دایي باز هم از ذوب امتیاز گرفت

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ذوبآهن كه روزهاي ســختي را پشت ســر ميگذارد و بدترين تیم يك ماه اخیر شناخته شــد، در بازي مقابل نفت تهران خیلي تلاش كرد به پیروزي برســد و كمي از بحران دور شود اما اينطور نشــد. ذوبيها حتي در اين بازي نزديك بود بازنده میدان لقب بگیرند تا شرايطشــان بحرانيتر شــود اما در نهايت با گلي كه جري بنگستون به ثمر رساند توانســتند از اين شكست تلخ فرار كنند و به تســاوي رضايت دهند. تســاوي كه ارزش چنداني ندارد و ميتواند جايگاه تیم را به خطر بیندازد و از رده چهارمي دور كند، هرچند همین تســاوي اجازه نداد نفت تهران خودش را بالاي ذوب بكشاند و مدعي كســب سهمیه آسیا از لیگ برتر شود. پنجشــنبه 12/19/95، هفته بیست و چهارم شــانزدهمین دوره لیگ برتر، ورزشــگاه: فولادشهر، ساعت: 17:30، تماشاگر: 400 نفر ذوبآهن يك گل: جري بنگستون )66) نفت تهران يك گل: اكبر صادقي )38) داور: شاهین حاجبابايي كمكها: سجاد طوري، يعقوب سخندان اخطار: دانیال اسماعیليفر )ذوبآهن(، آرش رضاوند )نفت تهران( بازيكن برتر: احسان پهلوان )ذوبآهن(

ذوبآهن اصفهان: رشــيد مظاهري (5(، محمــد نژادمهــدي )5(، وحيــد محمــدزاده )5(، مهــدي مهديپــور )5،) ســيدمحمدرضا حســيني ‪(81- )5)‬ ربيع عطايا(، احســان پهلــوان )7(، علي حمام (5(، دانيــال اســماعيليفر )5/5(، مهران درخشــانمهر )5(، مهدي رجــبزاده )6) (7۴- مرتضي تبريزي(، جري بنگستون )6) (86- ياسر فيضي(

سرمربي: مجتبي حسیني

نفت تهران: ميلاد فراهاني )6(، رضا عليــاري )5(، احمد آلنعمــه )5(، محمد دانشــگر )5(، آندرانيــك تيموريــان )6) (79- رضا اسدي(، آرش رضاوند )5(، اكبر صادقــي )5/6(، محمد قاضــي )6(، ايمان مبعلي )‪(69- 5/5)‬ سجاد شهباززاده(، فريد محمدزاده )5(، ارسلان مطهري ‪8۴(- )۴)‬ عيسي آلكثير( سرمربي: علي دايي

ذوبآهــن اصفهان كــه در بازيهاي گذشــته خود با شكستهاي تلخي مواجه شــده بود، اين هفته بايد مقابل تيمي قرار ميگرفت كه شــرايط خوبي به لحاظ مالي نداشــت و هفته گذشته مقابل پرسپوليس شكست خورد. شرايط تقريبا مشابه 2 تيم باعث شد در نيمه اول يك بازي محتاطانه و نه چندان خوب از ذوبآهن و نفت تهران ببينيم. البته هر 2 تيم چند موقعيت نسبتا جدي داشتند كه با درخشش دروازهبانها و البته عملكرد خوب خط دفاع از دســت رفت. اين روند ادامه داشــت كه در دقيقه ۳8 بالاخره نفت تهران به گل رســيد. در ايــن لحظه ارســال آندرانيــك تيموريان از روي نقطــه پنالتي با ضربه ســر محمد قاضي همراه شــد كه مدافعان ذوب آن را برگشــت دادند. در برگشــت هم توپ در محوطه جريمه به اكبر صادقي رســيد كه او با يك ضربه خوب و فني توانســت توپ را به كنج دروازه رشيد مظاهري بفرستد و گل اول بازي را به ثمر برســاند. بعد از اين گل، ذوبآهن كه ميزبان بود و ميدانست اگــر نتواند آن را جبران كنــد، با اعتراض شــديد هواداران مواجه خواهد شد، بازي بهتري انجــام داد و موقعيتهاي خوبي به دست آورد اما يكي پس از ديگري از دست ميرفــت. در نهايت نيمه اول با همين تك گل به پايان رسيد.

در نيمــه دوم ذوبآهــن بــازي را تهاجمي شــروع كرد و بــراي زدن گل به آب و آتــش زد. ايــن تيــم موقعيتهاي خيلي خوبي هم به دســت مــيآورد اما با بدشانســي هدر ميداد. حملات ذوبيها از جناحهــاي مختلف زمين ادامه داشــت تا اينكه در دقيقه 66 بالاخره به گل رسيدند. در اين دقيقه، احسان پهلوان از جناح چپ به خوبي نفوذ كرد و پس از جا گذاشــتن مدافع مســتقيم خود، وارد محوطه جريمه نفت تهران شــد. بعــد از آن، پهلوان پاس بيرون براي جري بنگستون ارسال كرد كه اين مهاجم هندوراسي هم با يك بغل پاي زيبا، بازي را به تســاوي كشاند. بعد از اين گل، حملات ذوبيها ادامه داشت اما راه به جايي نبرد تا بازي به تعادل كشــيده شود. بعــد از آن هم ديگر خبري از گل نشــد و بازي با همان تســاوي يك بر يك و تقسيم امتيازات به پايان رســيد تا دايي باز هم از ذوبآهن امتياز گرفته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.