دایي: حقایق را به مردم نمی گوییم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

گيتيپسند كه شانس اول قهرماني ليگ برتر فوتســال به حســاب ميآمد در نهايت توانســت رقباي خود را كنار بزند و با اقتدار و يــك پيروزي پر گل، جام قهرماني را بالاي ســر ببرد. محمد كشاورز كاپيتان تيم فوتسال گيتيپسند كه از رسيدن تيمش به قهرماني خيلي خوشــحال به نظــر ميرســد، درباره پيــروزي مقابل ياســين پيشــرو قم و قهرمانــي گيتيپســند در فصل جاري ليگ برتر ميگويد: «ما از شــروع فصل بــراي قهرمانــي مصمــم بوديم. ضمن احترامي كه براي تمــام تيمهاي ليگ قايلم ولــي قهرماني حق تيم ما بود كه از اول فصل صدرنشــين بوديم. در اين

علي دايي ســرمربي نفت تهران درباره تساوي تيمش مقابــل ذوبآهن ميگويــد: «نيمــه اول شرايط ما بهتر بود و اگر دقت ميكرديم بيشــتر گل ميزديم اما نيمه دوم حريف بهتر بود و فشــار آورد. دقايــق آخــر بازي هم مدافــع ذوب آهن با دست توپ را بيرون آورد و داور توجهي نكرد و قسمت بود مساوي شود. از تســاوي راضي نيستم، چون دنبال ۳ امتياز بوديم. ذوبآهن تيم خوبي اســت و چند آيتم دارد كه هيچ تيمي ندارد.

فشردگي بازيهاي آسيايي باعث شده اين تيــم نتيجه نگيرد. كلا حــال و روز فوتبال ما خوب نيست و با سيلي صورت خودش را سرخ نگه داشته اســت. خيلي تيمها مشكل دارند. ما خيلي حقايق را به مردم نميگوييم. خيلي جاها ضعف داريم و با يك پرده ســياه آنها را بازي اســترس نداشــتم بلكــه هيجان داشتم و مصمم بودم براي پيروزي تيمم و دوست داشــتم در اين بازي حساس گل بزنم كه خدا را شكر بازي هم به نفع ما تمام شد.»

كاپيتان تيم فوتســال گيتيپسند در پاســخ به اين سوال كه فكر نميكرد بايد چند هفته زودتر قهرمان ميشدند اينطور توضيــح ميدهــد: «هيجان و جذابيت ليگ به همين مســائل است. نميشود تمام اتفاقات را پيشبيني كرد. ديديد كه چطور تيمهاي پايين جدولي يقه تيمهاي بالاي جدولي را گرفتند.»

كشــاورز بعد از گلي كه به ياسين پيشرو زد شادي جالبي هم انجام داد. او ميپوشانيم.»

دايي در مورد اينكه آيا نيمــار ميتواند ركورد گلهاي ملي او را بشكند اينطــور ميگويد: «همه چيز دســت خداســت و كسي نميتواند پيشبيني كند. انشــاءا... هر كسي توانايــي دارد ركوردم را بشكند.

دايي بــا اشــاره به مشكلات تيمش ميگويد: «با توجه به مسائلي كه در تيم ما به وجود آمده كه همه ميدانند، اصلا حواس بازيكنانم به بازي نيست. در حال حاضر ۴۰ درصد تيم ايدهآل من هم نيســت. الان يك پاي فينال حذفي هستيم.

آنقدر مشــكل داريــم كــه نميتوانيم با تيــم كار كنيم. حتي درســت و حســابي از اول فصــل تمريــن نكردهايــم. اميــدوارم مشــكلات حل شــود اما با آقاياني كه هستند حل نميشود.» درباره اين شادي خود ميگويد: «بازي گير كرده بود و با گلي كه زدم انگار بار ســنگيني كه روي دوشم بود، برداشته شد و خوشحالي كردم. به خاطر همين هم اين قهرماني خيلي به من چسبيد.» به نظر ميرســد محمد كشــاورز براي فصل آينده هنوز تصميم قطعي نگرفته و همچنان ميخواهــد فكر كند و البته منتظر پيشــنهادهاي ديگر باشــد تا با بررســي دقيق آنها يكي را انتخاب كند. بازيكن تيم ملي كشــورمان درباره اين مساله ميگويد: «اين هشتمين قهرماني بود كه در آن حضور داشتم و بعد از اين قهرماني استراحت ميكنم تا ببينم چه پيش ميآيد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.