قائدیفر: باید گلهای بیشتری میزدیم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - سرمربي: فرهاد كاظمي صنعتنفــت:

95/12/19، هفته بیســت و چهارم شانزدهمین دوره لیگ برتر، ساعت 15:30، ورزشــگاه يادگار امام )ره( تبريز، تماشاگر: حدود 200 نفر ماشینسازي يك گل: احمد امیركامدار )2) صنعتنفت صفر داور: اشكان خورشیدي كمكهــا: آرمان اســعدي، يعقوب حجتي اخطار: ادسون، ســعید مهديپور، هــادي كاهــا، مهــدي اســلامي )ماشینســازي(، میلاد موســوي )صنعتنفت(

سعيد قائدیفر مدافع ماشينسازي تبريز از اينكه تيمش پيروز شد، خوشحال اســت و اميــد دارد كــه ميتوانند روند موفقيــت خود را ادامــه دهند. قائديفر درباره پيــروزی مقابل صنعتنفت آبادان ميگويد: «از اينكه در آخرين بازی سال پيروز شديم، خوشحالم. به اين ۳ امتياز خيلی نياز داشــتيم و قطعا اين امتياز در ادامه ليگ برايم تاثيرگــذار خواهد بود. بازی با صنعتنفت آبــادان به طور كلی دست ما بود و خيلی خوب بازی كرديم. بــا گل زدن در دقايق ابتدايی روحيهمان بالا رفت و حملات را روی دروازه حريف زياد كرديم اما بدشانسی باز هم چاشنی كارمان شد و نتوانستيم گلهای بيشتری به ثمر برسانيم».

مدافع ماشينسازی در رابطه با اينكه بازيكن برتــر: احمــد امیركامدار )ماشینسازي(

ماشینسازي: مهدي اسلامي )6،) ادسون هنريكه )5(، هادي كاها )5(، امين قاسمینژاد )5(، احمد اميركامدار )6/5،) حامد پاكدل )۳()52- پيام صادقيان )۴) (9۰- حســين ابراهيمي(، سعيد قائديفر ۳(()52- ســعيد مهديپــور )۴((، امين حاجمحمدي )۴(، محمــد رحمتي )۴،) حميدرضــا علیعســگری )۴(، عزيــز ابراهيماف )۴) ناصر ســالاري )5،) علي عبدا...زاده )6(، گوی هيان كيم )۳) ۳ امتياز هيچ تاثيری در رتبهبندیشــان در جدول نداشــته، ادامــه ميدهد: «در فوتبال همه چيز اتفــاق میافتد و هيچ چيز قابــل پيشبينی نيســت. دو فصل پيش در زمان حضورم در سپاهان ما در رتبه هفتم جدول قرار داشتيم و 6 بازی باقيمانده را با پيروزی پشت سر گذاشتيم كه همين امر موجب قهرمانی ســپاهان شد. در ماشينســازی تمام بچهها برای حفظ تيم در ليگ برتر تمام تلاششان را میكنند و مطمئنا در بازیهای باقيمانده روند موفقيت را ادامه خواهيم داد».

قائدیفــر دربــاره مصدوميتش در بــازی ميگويد: «در نيمــه اول بازيكن صنعــت نفت ضربه محكمی به زانويم زد كه به ســختی و با درد توانســتم كار را ادامه دهم ». (۴6- مجتبي ممشــلي )۳((، محمدرضا پورمحمد )۳(، حكيم نصاري )۴(، حسين بغلانــي )5(، عزيز معبــودي )۴(، محمد شــادكام )۳(، محمد نيكنفس ‪-66() )۴‬ صالح هاشم(، ميلاد موسوي )۴(، عليرضا نورمحمدي ‪()۴6 )۳‬ - علي هليچي)۴ ))

سرمربي: فیروز كريمي آغازگــر بازي، شــوت ســرضرب و عالــي كامدار بود كه بــا برخورد به تير دروازه صنعتنفت به تور نشســت و شــاگردان كريمــي را از همان ابتدا عقب نشــاند. آبادانيها اما بازي را در دســت گرفتند و تمركــز خود را روي نفوذ از راســت گذاشته بودند كه اتفاقا دو فرصت نســبتا جــدي هم به وجود آوردند امــا در زدن گل ناموفق بودند. ماشينســازي هم با اينكــه در دقايق پاياني نيمه اول كمي بهتر كار ميكرد، به شــوتزني روي آورده بود اما اين بار ضربههايش راهي به دروازه نبرد. نيمه دوم هم درست مثل نيمه اول با حمله ماشينســازي آغاز شــد اما نفتيها با ســرعت دادن به بازي، توپ و ميدان را در اختيار گرفتند كه البته هدفمند نبودن حملاتشــان آنهــا را از گلزني محروم كرد تا بازي با همان يك گل به پايان برسد و ماشينسازي بالاخره در تبريز طعم پيروزي را بچشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.