رضاييان: استدلالمان قويتر و قلم و زبانمان تندتر است

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

20 گل محمد عباسزاده )نساجي مازندران( 10 گل اكبر صغيري )گل گهر ســيرجان( • سهيل حقشناس )ســپيدرود رشت( • مهدي قائدي )ايرانجوان بوشهر( • حميد كاظمي )خونه به خونه( 8 گل اميــر مير بزرگي)اكســين البرز( • مهدي دغاغلــه )مس كرمان( • مهــرداد آوخ )گلگهر سيرجان( 7 گل آرمان رمضاني)مس رفسنجان( • بابا محمدي )پارس جنوبي جم( 6 گل سعيد واسعي)بادران تهران( • حميد گلزاري)گل گهر سيرجان( • حجت اسلامي )ايرانجوان بوشهر(

مســعود رضاييــان مديرعامــل باشگاه ملوان بندر انزلي درباره حواشي رخ داده در پايان بازي تيمهاي نساجي مازنــدران و ملــوان انزلــي ميگويد اينطور نيســت كه هر كس كه سكوت كند، نشــانه بيعرضگي او باشد يا اگر كســي بلندتر داد بزند، حق با او باشد. اگر دعوا نميكنيم، دليل نميشود كه بازنده يا مقصر باشــيم. ما اخلاقيات را رعايت ميكنيم وگرنه اســتدلالمان قويتــر و قلم و زبانمــان به موقعش تندتر خواهــد بود.» او دربــاره رفتار مايليكهن در رويارويي با اين اتفاقات ميگويد: «در اتفاقــات اخير، حركت مايليكهن بر خلاف جريان آب اســت اما نفس كار او، مبارزه با كاســتيها و ناهنجاريهاي فوتبال است ولي جامعه نســبت به اين اتفاقات بيتفاوت است. فوتبال ما در زمين بازي، فوتبال واقعي اســت كه در حال اجراســت. نساجي هم مانند ملوان و ســاير تيمها زحمت ميكشد و اگر در زمين بازي استحقاق بــرد دارد، بايد پيروز شــود. طبيعي اســت كه با اين اتفاقــات، به اعتراض مايليكهن توجه بيشــتري ميشود و ميگوييم او چه كاره است كه در همه كارها دخالــت ميكند. زماني كه يك درصد جامعه فوتبال بــه اين اتفاقات اعتراض ميكننــد، عجيب و غريب به نظر ميآيد. افــرادي كه متفاوت با ما رفتار ميكنند، انگشتشــمار هستند اما تفاوت آنها با ما را نبايد به حســاب بديهايشان گذاشت ».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.