كاظمي: بازیكنانم بيتفاوت بودند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

پيــروزي مقابــل صنعتنفت آبادان را فرهاد كاظمــي عيــدي خودش و تيمــش بــه هــواداران ماشينســازي خوانــد و درباره ايــن پيروزي گفت: «مزد زحماتمان را گرفتيم و اين پيروزي عيدي ما به هــواداران بــود. اميدوارم تماشــاگران در بازيهاي بعدي بيشــتر به ورزشگاه بيايند. ميخواهم تمام تبريزيها دســت به دست هم بدهند تا ماشينسازي در ليگ برتر بماند.»

سرمربي ماشينســازي صحبتهايش درباره بــازي را اينطــور ادامه داد: «با شــرايطي كه به وجــود آمده بود و مصدوميــت گرداني، با كمبود بازيكن مواجه بوديم اما در شرايط فعلي مجبوريم با داشــتههايمان ادامه بدهيم. بايــد به بازيكنان جوانتر فرصت ميدان بدهيم. امين حاجمحمدي هم از دقيقه ۳۰ با بيني شكسته در زمين حضور داشــت. به بازيكنانم گفته بودم اگر 2 بر صفر هم ببريم، برايمان شكســت اســت و حتما بايــد ۳ بر صفر ببريــم. البته نفت هم ســر حالتر از هميشه بود. متاســفانه باز هــم گلزنان مــا كمدقتــي كردنــد و مشكلســاز شدند. يكي دو بازيكن ما بيتفاوت بودند. از 1۰ موقعيت ايجاد شــده 8 مورد را از دست ميدهيم و اين براي تيم ليگ برتري خوب نيست. بايد اين استرس را از تيم دور كنيم. همين اســترس است كه اجازه نميدهد بازيكنان ما در محوطه جريمه توپهاي خود را وارد دروازه كنند.»

تعويــض پيام صادقيان را هم فرهاد كاظمي اينطــور توجيه كرد: «صادقيــان را بهعنوان يك طــراح و گلزن قبــول دارم اما ايــن يك تعويض تاكتيكــي بود چــون در نيمه دوم بــه بازيكني احتياج داشتيم كه توپ را در زمين حريف حفظ و موقعيتسازي كند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.