دستنشان: می توانيم تيم خود را جوانتر كنيم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

نادر دستنشان سرمربي تيم فوتبال خونهبهخونه بابل در مورد خروج مازيار زارع، سيد جلال رافخايي، اميرحسين فشنگچي، يحيي نجاريان و حسين كريمي از تيمش ميگويد: «متأسفانه نتوانستيم با اين بازيكنان ادامه دهيم. يكي از آنها دائماً مصدوم بود، يكي از لحاظ بدني افت كرده بود، يكي انتظار داشــت هميشه بازي كند و ديگري از اعتراض تماشــاگران ناراحت بود. در مجموع اين بازيكنان نميتوانســتند عملكرد باكيفيتي از خود نشــان دهند.اين بازيكنان خودشــان خواســتار جدايي از باشگاه شــدند و باشگاه هم با آنها تســويه حســاب كرد. آنها خيلي بامعرفت بودند و بقيه مبلغ قراردادشــان را نيز بخشيدند. بازيكنان فوق نميتوانستند آنطوري كه بايد، كنار ما باشند. در اين صورت ما هم ميتوانيم تيم خود را جوانتــر كنيم و بازيكنان اميــد جذب كنيم. رافخايي به ما گفت كه ديگر انگيزه ندارم و كمك كنيد تا بروم. تماشــاگران به اعضاي تيم اعتراض ميكنند و حق هم دارند. ما در خط حمله نفرات زيادي داريم و بازي كمتري به او نيز ميرسيد».

دستنشــان در مورد جدايي مازيار زارع اينطــور ميگويد: «پس از اينكه مازيار در ديدار مقابل ايرانجوان بوشــهر از زمين مسابقه اخراج شــد، خيلي عصبي شده بود. با هم صحبت كرديم و او به من گفت كمك كنيد تا از خونهبهخونه جدا شــوم چون مازيار زارع سابقه خوبي دارد، هواداران انتظار داشتند يكتنه همه كار بكند. زماني كه شرايط روحي او را ديدم، با جدايياش موافقت كردم. همچنين تيم ما ســه هافبك وســط به نامهاي پژمان نوري، مازيار زارع و تقــيزاده را دارد كه به همين خاطر با جدايي زارع موافقت كرديم».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.