شكست فیروز كریمي از شاگردانش ادامه دارد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

با شكســتي كه صنعتنفت مقابل ماشينســازي تبريز متحمل شــد، كار براي فيــروز كريمي در اين تيم آباداني ســختتر شــده. كريمي كه بــه دليل محروميت نميتوانســت روي نيمكت تيمش در اين بازي مهم از هفته بيست و چهارم بنشــيند، از روي ســكوهاي يادگار امام )ره( تبريز، كار را دنبال كرد اما از آنجا نتوانســت كمكي كند تا در نهايت تيمش بازنده ميدان لقب بگيرد. با اين شكست، حالا صنعتنفت آبادان شرايط سختتري پيدا كرده تا كريمي در ايام نوروز و تعطيلات فكري به حال تيمــش براي بازي مقابل پرســپوليس كند. بازي حساســي كــه 12 فروردين 95 و بدون تماشــاگران آباداني برگزار خواهد شد.

كريمي كــه قرارداد خــود را به ۳ قســمت و به صورت 5 بــازي، 5 بازي بســته، اگرچه در 5 بازي ابتدايي نسبتا موفق بود و فقط مقابل استقلال شكست خــورده بود اما در 5 بازي دوم تا اينجاي كار، نتايج ضعيفي گرفته و ۳ شكســت از ۴ بازي خود به دســت آورده؛ شكست مقابل استقلال خوزستان، پديده مشهد و ماشينسازي تبريز در كنار يك پيروزي كه مقابل پيــكان رقم خورد. نكته جالب در مورد اين بازيها اين است كه كريمي در برابر شــاگردان خــود متحمل باخت شــده. در بازي مقابل پديده مشهد، در آبــادان با نتيجه ۳ بــر صفر مغلوب رضا مهاجري شــد و در بازي با ماشينسازي هم برابــر اين تيم قعرنشــين، از فرهاد كاظمي شكست خورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.