محرابي افشار در فهرست داوران نخبه آسيا

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ماه گذشــته ناظر داوري تركمنستاني از سوي اي اف ســي براي بررسي عملكرد علي حفيظي و ابراهيم نظري افشار به ايران آمد كه در آن دوره از ارزيابــي، علي حفيظي در ديدار تيمهاي آذرخش و حفــاري در بندرعباس به همراه نصيرلو قضاوت كرد و موفق به كســب نمــره قبولي شــد اما فــرداي آن روز ابراهيم محرابي در ديــداري كه به ميزباني ياســين پيشرو برگزار ميشد به همراه عرض پيما سوت زد ولي در نهايت نتوانست نمره قبولي اين ناظر را كســب كند. در دور دوم حضور ناظران اي اف سي، ناظر استراليايي كنفدراسيون فوتبال آســيا در بازي تيمهاي گيتي پسند اصفهان و ياسين پيشرو قم عملكرد محرابي افشار را مورد بررسي قرار داد و سرانجام اين داور موفق شد با عملكرد خوبش بهعنوان داور نخبه آسيا )اليت( شــناخته شود. نكته جالب در مورد اين قبولي حضور مجدد نصيرلو داور برجســته فوتســال ايــران در اين بازي بهعنــوان داور دوم بود كه نقش مهمي در مديريت بازي ايفا كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.