تساوي دوباره تيم زير ۲۰ سال مقابل عراق

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

دومين بازي تداركاتي تيمهاي فوتسال زير 2۰ ســال ايران و عراق در ســالن شهيد حيدريان قم برگزار شــد كــه در نهايت، اين بازي با تســاوي يك بر يك به پايان رســيد. تكگل ايران را توحيد لطفي به ثمر رســاند. علــي صانعي، ســرمربي تيم زير 2۰ ســال كشــورمان دربــاره اين بــازي ميگويد: «از عملكــرد بازيكنانــم راضي هســتم، چرا كه برنامههايــي را كــه در تمرينــات مرتباً اجرا ميكرديم، در اين ديدار توسط بازيكنان اجرا شــد و معتقدم نســبت به بازي روز گذشته )چهارشــنبه( از لحــاظ فنــي بهتــر بوديم. همانطور كــه ميدانيد، برگــزاري بازيهاي دوستانه به هماهنگي و كسب تجربه بازيكنان كمك زيادي ميكند و خوشبختانه بازيكنان بازي به بازي بهتر ميشوند.» بازي قبلي آنها با تساوي ۳ بر ۳ به پايان رسيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.