ميثاقيان: سياهجامگان در ليگ ميماند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

سياه جامگان مشهد بعد از كسب يك نتيجه خوب مقابل استقلال در هفته گذشــته در اين هفته از رقابتها در خانه به مصاف ســپاهان رفت. اصفهانيها كه هفته گذشته را با برد سپري كرده بودند، با انگيزه نشــان دادند و خيلي زود حملاتشــان را روي دروازه مشهديها آغاز كردند اما شــاگردان اكبر ميثاقيان موفقتــر عمل كردند. در حالي كه سپاهان توسط نويدكيا دو موقعيت بسيار خوب داشت، نتوانست دروازه حريف را باز كند و در دقايق پاياني اين شــاگردان ميثاقيان بودند كه توانستند دروازه سپاهان را باز كنند. دقيقه 43 بازي پاس بسيار خوب يركوويچ به حســين بادامكي رســيد و اين بازيكن بــه زيبايي دروازه ســپاهان را باز كرد. نيمه اول با تك گل ميزبان به پايان رســيد تا دو تيم كارشــان را در نيمه دوم بازي پيگيري كنند. با شــروع نيمه دوم تلاش ســپاهانيها براي جبران گل خورده، كاملا مشهود بود تا اينكه در دقيقــه 77 تلاش دوباره حاجيصفي براي گلزني تيمش جواب داد. ارســال حاجيصفي روي دروازه ســياهجامگان با ضربه سر حسنزاده همراه شــد كه توپ او پس از برخورد به تير وارد دروازه سياه جامگان شــد.تلاش دو تيم در ادامه مســابقه گلي در برنداشت و به اين ترتيب اكبر ميثاقيان كه ميتوانست برنده اين بازي باشد، دومين تساوي اش را با سياه جامگان كسب كرد.

اكبر ميثاقيان ســرمربي سياهجامگان مشــهد كه از تساوي مقابل ســپاهان راضي نيســت، درباره اين بازي ميگويد: «بازي بسيار سختي بود. ما بازيهاي بسيار سختي پيش رو داريم و بايد همه آنها را ببريم. ميتوانســتيم در بازي ديروز، سپاهان را ببريم. آنها تيم پر مهرهاي بودند كه گرفتن يك امتياز هم از اين تيم براي سياهجامگان نتيجه بدي به حساب نميآيد. ما بايد همه بازيهاي خودمان را ببريم. ديروز هم بايد مقابل ســپاهان پيروز ميشــديم يعني مجبوريم كه در همه بازيها پيروز شــويم.» ميثاقيان با ابراز اميدواري از بقاي تيم ســياهجامگان در ليــگ برتر ادامه ميدهد: «مطمئنم به حق امام زمان )عج( اين تيم در ليگ برتر ميماند».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.