مرفاوي: بازي تحت تاثير جدول بود

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

اولين موقعيت بازي در دقيقه پنجم براي صباي قم به دســت آمد. اشتباه عجيب نصرتي نزديك بود كار دست گسترش بدهد كه شوت كم قدرت حســنزاده با فاصله كمي از كنــار دروازه ملكي عبور كرد. بازي سرعت نســبتا خوبي داشــت. دقيقه21 ضربه آزاد محكم حسنزاده از زاويه بسته را ملكي با دو دست مشت كرد. پنج دقيقه بعد همكاري خوب بازيكنان گســترش فولاد را در نهايت نقيزاده از پشــت محوطه جريمه شــوت زد كه توپ با اختلاف كمــي از كنار تيرك عمودي به اوت رفت. در اولين دقيقه وقت اضافه نيمه اول ارســال اكرامي را خالقيفر با ضربه ســر براي ابراهيمزاده مهيا كرد اما توپ در شرايط سختي به او رسيد تا فرصت گسترش فولاد از دست برود. در نهايت دو تيم با تساوي بدون گل به رختكن رفتند. در دقيقه 72 شوت حاتمي از روي ضربه ايستگاهي به ديوار دفاعي صبا برخورد كرد و در ادامه ابراهيمزاده قصد داشت به طرف دروازه فروزان شــوت بزند كه ديوســالار با تكلي بلند توپ را زد و او را متوقف كرد كه در اين صحنه تمام گسترشــيها اعتقاد به خطاي پنالتي داشتند. بيشتر دقايق بازي در اختيار ميزبان بود اما در نهايت بازي بدون عبور توپ از خط دروازهها به پايان رسيد.

صمد مرفاوي ســرمربي تيم صباي قم درباره تساوي تيمش مقابل گسترش فولاد ميگويد: «بازي تحت تاثير جدول مسابقات بود. مقابل تيمي بازي كرديم كه شرايط بهتري در جدول نسبت به ما دارد و امتياز ميزباني را هم داشــت. آنها خوب بازيســازي ميكننــد. تمام فضاهاي لازم را پوشــش داديــم و هم در نيمه اول و هم در نيمه دوم توانســتيم آن چيــزي كه ميخواهيم را به دســت بياوريم.» مرفاوي درباره رفتار قاسم دهنوي با داور كه به اخراجش منجر شد اين طور ميگويد: «نميتوانستم خودم به زمين بروم و امكان داشــت اگر بروم اخراج شوم. حركت ايشان را قبول ندارم ».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.