مهاجري: ناراحت امتيازهاي از دست رفتهام

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

رضا مهاجري سرمربي تيم پديده اعتقاد دارد تيمش شايسته برد برابر پيكان بوده است. مهاجري بعد از پيروزي تيمش مقابل پيكان در نشســت خبري گفت: «امروز روز خوب بازيكنانم بود. در روزي سخت مقابل پيكان پيروزي خوبي را به دست آورديم و ناراحت امتيازهايي هســتم كه راحت از دست داديم و بايد آن را جبران كنيم.» مهاجري در باره اعتراض محسن يوسفي در زمان تعويــض و رفتارهايي كه كنار زمين انجام داد، تصريح كرد: «من هيچ گاه زمان تعويض ســمت بازيكنان نمــيروم. هيج بازيكني تضمينــي براي بازي كردن ندارد چون اين كادر فني اســت كه تصميــم ميگيرد چه بازيكني بازي كنــد. بايد ببينم چه اتفاقي افتاده و با خود يوســفي هم صحبت كنم چون او تابهحال چنين رفتارهايي نداشته است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.