كعبي: از مسلمان توقع نداشتم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

عقبل كعبي مدافع اســتقلال خوزســتان كه در بازي مقابل پرسپوليس با محسن مســلمان درگيري داشــت، درباره اين اتفاق ميگويد: «با مسلمان حرفمان شد اما حرف بدي به يكديگر نزديم. به او گفتم چرا خودتان را زمين ميزنيد و زماني كه برگشــتم توي صورت من آمد و به او گفتم آقامحســن از شما بعيد است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.