يك مشت گلايه

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

براي فرار از كســر امتيازي كه به خاطر شكايت مانوئل ژوزه پرســپوليس را تهديد ميكند، اين باشگاه دست نياز به سوي هوادارانش دراز كرده و از آنها خواسته كه با كمكهاي ماليشان خطر كسر امتياز را از قرمزها دور كنند. اين درخواســت باشــگاه پرســپوليس بهانهاي شــده براي مهدي مهدويكيا كــه گلايههايش را بــه زبان بيــاورد و درخواســت تــازهاش را به گــوش پرســپوليس و مديران اين باشــگاه برســاند: «حكمهايــى كه اين روزهــا از طرف فيفا به باشــگاههاى ايرانى اعلام ميشود، واقعأ تأسفبرانگيز اســت. چطور قراردادهايى را امضا ميكنيم كه هيچوقت به آنها پايبند نيســتيم؟ چطور خارجيها با استفاده از قوانين محكم فيفا به حق خود ميرسند و بازيكنان و مربيان داخلى با قوانين مصلحتى هيچگاه به حق و حقوق خود كه سالها برايش زحمت كشيدهاند، نميرسند؟! چطور ما هنوز راه مذاكــره و صلح را نميدانيم كه كار به شــكايت و فيفا بكشــد؟ تا چه زمان خوش اســتقبال و بد بدرقه ميمانيم؟ افسوس كه خيلى دير شــده. هواداران عزيز پرسپوليس يك بار ديگر عشــق خود را به پرسپوليس نشان خواهند داد اما خواهشــا خيلى شــفاف تمامى كمكها و نوع خرج آن اعلام شــود تا اطمينان بيشترى در خانواده پرسپوليس به وجود آيد. چه زمان حــق پخش تلويزيون و درآمدزايى حداقل در مورد باشــگاههاى پرطرفدار اجرا ميشود كه ديگر مشكل مالى نداشته باشند؟» مهدويكيــا كــه بعد از يازده ســال بــازي در هامبــورگ، حــالا در آكادمي اين باشــگاه به مربيگري مشغول شده، با انتشار عكسي از كمپ تيم هاى پايــه هامبورگ نوشــته: «اين عكس متعلق به كمپ پيشــرفته فوتبال پايه هامبورگ اســت كه تا دو ماه آينده مورد بهرهبردارى قرار ميگيرد. اين مجموعه هديهاى اســت از طرف هواداران هامبورگ كه در طول ٢، ٣ روز مبلغ 10 ميليون يورو به حساب باشگاه واريز كردند تا استعدادها به خوبى پرورش يابند. راســتى هامبورگ يك هوادار ميلياردر دارد كه گاهى ٤0 ، ٥0 ميليون يورو به اين باشگاه كمك ميكند و حتــى در فوتبالى كه همه درآمدها را دارد، عشــق به تيم و موفقيتش باعث اين كارها ميشود. آيا پرســپوليس از اين هواداران ندارد؟ من ميگويم دارد، فقط بايد اعتماد آنها را جلب كرد. اميــدوارم روزى با درايــت و برنامهريزى، فرزنــدان ايــران همچنين كمپهــاي تمرينى داشته باشند ».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.