هجوم متفرقهها به راهروي خبرنگاران

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

هجوم تكراري هواداران و ســلفيبگيران به راهروي خبرنگاران ورزشگاه آزادي يك بار ديگر باعث شــد خبرنــگاران براي مصاحبه با بازيكنان و مربيان دچار مشــكل شــوند و هيچكس هم نميداند كه هيات فوتبال اســتان تهران بالاخره چه زماني به اين موضوع رســيدگي خواهد كرد. تنهــا تغيير رخ داده در راهروي خبرنگاران آزادي، نونوار شــدن فضاي ظاهــري آن بوده وگرنه مشــكلات خبرنگاران كه به خاطر شــلوغي و بينظمي از انجام وظيفهشــان محروم ميمانند، همچنان به قوت خود باقي است. اين مشكلات را در بازي پنجشنبه پرسپوليس و استقلال خوزستان يك بار ديگر به چشــم ديديم و متاسفانه بينظميهاي تكراري در راهروي خبرنــگاران، بعد از بازي بــه خبرنگاران اجازه مصاحبــه با بازيكنان و مربيان دو تيم را نداد. نكته جالب و البته عجيب اينجاست كه خبرنگاراني كه كارت مخصوص ســازمان ليگ را در اختيار دارند، براي رســيدن بــه محل مصاحبه با بازيكنان و مربيان بايد چنديــن مرحله را طي كنند و كارت آنها مورد بررســي قرار بگيرد اما مشــخص نيســت مردم عادي و هواداران براي گرفتن عكس يادگارى به راهروي خبرنگاران ميآيند چطور تا اين حد آزادانه به اين محل ميرسند. اين بينظميها و ناهماهنگيها آنقدر تكرار شده كه شايد خود خبرنگاران هم از پرداختن به آن خســته شدهاند. حال آنكه حبيب شيرازي رييس هيات فوتبال استان تهران نه تنها تاكنون به خواسته درست خبرنگاران براي ممانعت از ورود افراد متفرقه به راهروي خبرنگاران واكنش مثبتي نشــان نداده، بلكه در پاســخ به ســوال خبرنگاران در اين مورد به آنها جوابهاي قانع كننده نميدهد و اصلا مشخص نيست كه او و مجموعه زيرنظرش در اين زمينه چه نقشي دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.