فيفا ترامپ را تهديد كرد

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

آمريكا يكي از كشــورهايي است كه براي گرفتن ميزباني جام جهاني ٢0٢6 تلاش ميكند اما به نظر ميرسد تصميم جنجالي دونالد ترامپ درباره مهاجرت مســلمانان به خاك اين كشــور، شانس آمريكا براي گرفتن ميزباني را به كمترين حد رسانده است. اين چيزي اســت كه جانــي اينفانتينو رييس فيفــا دربارهاش گفته: «من به تصميمات رييسجمهور آمريكا احترام ميگذارم و براين باور هســتم كه او مصلحت كشور خود را در نظر دارد اما بايد بگويم چنين تصميماتي در درخواســت اين كشور براي ميزباني جام جهاني ٢0٢6 تاثير خواهد گذاشــت. وقتي تيمي به جام جهانــي راه پيدا ميكند، طبيعي اســت كه هواداران زيادي از اين تيم به كشــور ميزبان سفر خواهند كرد تا تيم محبوب خود را تشويق كنند. با اين شرايط چگونه ميتوان جام جهاني را برگزار كرد؟ هر كشوري ميخواهد ميزباني جام جهاني را برعهده بگيرد بايد شرايط فيفا را قبول كند وگرنه ميزباني را به آن كشور نخواهيم داد».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.