آتش به خرمن روياها

Iran Varzeshi - - صفحه اول - سعيد آقايي ‪Saeed Aghaee‬

اســتقلال فصل پر تب و تابي را سپري ميكند. تيمي كه فصل را با هياهوي فراوان و قيل و قال ســتارههاي پوشالي آغاز كرد اما خيلي زود اين پروژه شكست خورد تا ثابت شود منصوريان خانهاي روي آب بنا نهاده. ناكاميهاي نيمفصل اول وقتي با محروميت عجيب از نقل و انتقالات زمســتاني همراه شد، آينده استقلال را بس تاريك و ترســناك نشــان ميداد اما همين محروميت و خروج ستارههاي بيرمق نيمفصل نخست، توفيقي اجباري را پديد آورد تا اميدهاي استقلال ناگهان از لابلاي صخرههاي ســتبر نااميدي جوانه زده و آبيها را در عين ناباوري به اوج برساند.

نيمفصل دوم آغاز حكايتي تازه در اســتقلال بــود و ثابت كرد كه در معادله فوتبال دوران ســتاره بازي و غوغاسالاري مدتهاســت به پايان رسيده و فوتبال با مختصات ديگري روايت ميشــود. روايتي كه در آن انگيزه، شــور و بنزين ســبز تعيين كننده است و اين فرمول ستارههاي كاغذي را پس ميزند.

در چنيــن فضاي اميدواركنندهاي اما حاشــيههاي كبود مثل علفهاي هرز از ميــان تخته ســنگهاي نوميدي بيرون زدهاند و خزه وار بــه پر و پاي جوانان دوست داشتني استقلال پيچيدهاند. خزههايي كه تخم آن را چند ستاره بازمانده قديمي در زمين ســبز استقلال پاشــيدهاند و در اين خاك حاصلخيز خيلي زود سر از خاك برآوردهاند و چه بد كه اين كشتزار پرحاصل اسير چنين آفتي شده.

تعطيلــي قريب به يك هفتهاي تمرين تيم در واكنش به مشــكلات مالي به تحريك يكي دو ســتاره كهنه كار بازمانده از قبل، همان آفتي اســت كه حالا به ريشــه اين مزرعه حاصلخيز و محصولات نوپايــش زده. يك اعتصاب عجيب كه درست در بزنگاه كليدي و زماني كه همه چيز اميدواركننده و روبراه است و نويد يك محصول پربار را ميدهد، همچون يك آفت به خرمن روياها زده.

اين تعطيلي با هر متر و معياري يك اشتباه نابخشودني و يك رفتار غيرحرفهاي از مجموعهاي اســت كه درســت در ابتداي راه قرار دارد و با نمايش دلپذير خود در مســتطيل سبز همه تابوها و باورهاي غلط قديمي را در هم شكسته و نويد يك تيم جذاب و شورانگيز را ميدهد كه براي سالهاي طولاني ما را به عرش برساند.

رفتاري مطــرود و غيرحرفهاي كه حالا يك لايه كدر خاكســتري روي آبي لاجوردي شــورانگيز تيم عليمنصور كشــيده. تيمي كه از منظر روحي و رواني و البته فني و شــكل نمايش به نقطه ثبات رســيده و در مسير موفقيت با شتاب قابل توجهي به پيش ميتازد، چرا و به كدام دليل بايد اعتصاب كند و در مســير موفقيت ترمز بكشد؟

مجموعه بازيكنان و كادر فني با كدام دليل مستدل و متقن تصميم گرفتهاند از مهمتريــن و بديهيترين وظيفه خود كه تمرين كردن و آماده شــدن كه لازمه كيفيت بالاتر و موفقيتهاي بيشــتر است، دست بكشند؟ رفتار مجموعه استقلال را با كدام اصول و كدام متر و معيار بايد سنجيد و قضاوت كرد؟ مجموعه استقلال با دست خود دست به يك خودويرانگري زده؛ يك انتحار حيرت انگيز كه نتيجهاي به جز شكســت، ناكامي و تباهي ندارد. مجموعهاي كه وارث پيراهن و عقبهاي به قدمت نيم قرن با كلكسيوني از افتخار و البته چند 10 ميليون هوادار سينه چاك اســت و حق ندارد به اين پيراهن، به اين تاريخ و به اين هوادار پشت كند و براي خواست خود به مجموعه دهن كجي و بي اعتنايي كند.

رفتار امروز بازيكنان و كادر فني استقلال همان جرقهاي است كه هميشه ما را در ميانه مسير رستگاري از اوج به زير كشيده و روياهايمان را به آتش ميكشد؛ آتشي براي خاكستر كردن عظمت يك تاريخ 50 ساله.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.