سيتي،اولينصعودكنندهبهنيمهنهاييجامحذفي

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

منچسترســيتي بــا پيروزي 2 بر صفــر مقابل ميدلزبــورو اولين تيم صعودكننــده بــه نيمهنهايي جام حذفي انگليس نــام گرفت. در اين بازي ســيتي ميهمان تيم برتر زمين بود و در دقيقه سوم توســط داويد سيلوا به گل رسيد. سرخيو آگرو در دقيقه 67 بــا زدن گل دوم پيروزي و صعود تيمش را تضمين كرد.

پــپ گوارديــولا، ســرمربي ســيتي بعد از اين بــازي گفــت: «از دقيقــه اول نمايش خوبي داشــتيم. مثل اكثر بازيهاي اين فصل فرصتهــاي زيادي از دســت داديم و بايد كار را خيلي زودتر تمام ميكرديم. بايد از اين نظر پيشرفت كنيم، ولي خوشحالم و حالا براي بازي با موناكو آماده ميشويم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.